Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Nekustamo īpašumu “Kazenāji” ar kadastra numuru 3874 016 0085 elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0085 – 7,33 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 13 737,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.

Tālrunis informācijai: 29342304; e-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 03.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.03.2021. plkst.13:00.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 03.02.2021. plkst.13:00 līdz 23.02.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir 1 373,70 EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS „Citadele banka”, konta Nr. LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķi norādot “Nekustamais īpašums “Kazenāji”, kadastra Nr.38740160085”. Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.
Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.

_______________________________________________________________


Nekustamo īpašumu “Māriņas 2” ar kadastra numuru 3874 004 0088 elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0316 – 9,95 ha platībā.Izsoles sākumcena – 22 062,50 EUR.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.

Tālrunis informācijai: 29342304; e-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 03.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.03.2021. plkst.13:00.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 03.02.2021. plkst.13:00 līdz 23.02.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir 2 206,25 EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS „Citadele banka”, konta Nr. LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķi norādot “Nekustamais īpašums “Māriņas 2”, kadastra Nr.38740040088”. Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.