Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts krīzes situācijā

Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma (turpmāk – likums) 35.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.


Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 37.pantā noteiktajam,laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ĀS sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021.gada 31.janvārim) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Aizpildot iesnieguma veidlapu, kur persona apliecina sniegto ziņupatiesumu, to, ka ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i. mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, kā arī to, ka personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā ( SOPA) pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam.


Iesnieguma veidlapa