Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbu ārkārtējās situācijas laikā

Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbu ārkārtējās situācijas laikā

Rekomendējam, ka klātienes pakalpojumi nodrošināmi TIKAI neatliekamos gadījumos, krīzes situācijās vai gadījumos, ja tos nav iespējams sniegt attālināti. Klātienē pakalpojumus drīkst sniegt, ja tiek nodrošināta epidemioloģisko drošības prasību ievērošana, valstī noteiktie ierobežojumi un piesardzības pasākumi.

Aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti:
1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
2. iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
3. kur iespējams, e-pastā vai telefoniski;
4. ir nodrošināta iespēja iesniegumus atstāt slēgtā pastkastītē vai kādā citā drošā vietā (pie Rugāju novada domes (Kurmenes iela 48, Rugāji) atrodas slēgta pastkastīte, kurā iespējams ievietot dokumentus. Slēgta pastkastīte dokumentu ievietošanai pieejama arī pie Lazdukalna pagasta pārvaldes (Bērzu ielā 8, Benislava).


Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana


Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 36. punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas- palidzibas-likuma):
1. trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ĀS laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS (ārkārtējās situācijas) beigām. Tātad šobrīd varam pagarināt izziņas līdz 2021.gada 31.janvārim uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata.
2. vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai. Attiecīgi tiks nodrošināta GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksa uz iepriekšējo dokumentu pamata, kā arī nodotas ziņas elektroenerģijas maksas atvieglojumu saņemšanai.
3. ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Papīrā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas līdz 2021. gada 31. janvārim, ja sociālais dienests SOPA ir pagarinājis deklarācijas derīguma termiņu. Persona ar iepriekš izsniegto izziņu dodas uz ārstniecības iestādi un citur, kur tā nepieciešama.


Jautājumu gadījumā aicinām sazināties:

Sociālā dienesta vadītāja
ILONA DOBROVOĻSKA
Tālrunis:
27820992
E-pasts: ilona.dobrovolska@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)
Sociālā darbiniece
KRISTIĀNA ZELČA
Tālrunis:
26695251
E-pasts: kristiana.zelca@rugaji.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm,
ar bērniem
SANITA GALKINA
Tālrunis: 28721482
E-pasts: sanita.galkina@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)