“Meža dienas 2020” Rugāju novadā

“Meža dienas 2020” Rugāju novadā


2020.gada septembrī 70 pašvaldības uzsāka Meža attīstības fonda finansēto projektu “Meža dienas 2020” - meža nozare: skaista ainava un mežsaimniecība ekonomikai” aktivitātes, kuru iniciators ir Latvijas Pašvaldību savienība. “Meža dienas 2020” moto bija: “Veidosim skaistu ainavu un domāsim par mežu kā teritorijas attīstības veicinātāju”.

Arī Rugāju novada dome iesaistījās projekta aktivitātēs, paredzot gan stādījumu veidošanu, gan arī dažādu izglītojošu pasākumu organizēšanu bērniem un pieaugušajiem.

Saņemtais finansiālais atbalsts bija 650 euro stādu iegādei un 50 euro – kokmateriālu iegādei soliņa izgatavošanai.

Pasaules talkas ietvaros, 18.septembrī,kad visi tika aicināti iestādīt savu Laimes koku, iegādātie stādi ieguva savu mājvietu jaunizveidotajā dendroloģiskajādārzāRugāju ciemā, kur ikvienam būs iespēja aplūkot dažādus dekoratīvos augus, košumkrūmus, kuri ir neparasti, reti, eksotiski un pielāgoti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, kopā 48 augi. Tādi augi kā Mandžūrijas valrieksts, parūkkoks, Japānas lapegle, melnā priede, sarkanais ozols, Meijera ceriņš un daudzi citi.

Labiekārtojot zaļās zonas teritoriju Rugāju ciema centrā un veidojot dendroloģisko dārzu, ir plānots izveidot sajūtu taku. Sakopta estētiskā vide būs lielisks baudījums gan pašiem Rugāju novada iedzīvotājiem, gan ciemiņiem un garāmbraucējiem, kā arī vieta izglītojošo nodarbību organizēšanai skolēniem.
29.septembrī, Miķeldienas rītā, Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas, gandrīz 60 skolēni un klašu audzinātājasdevās uz mācību pārgājienā dabā „Nāc ārā un mācies mežā!,kur Pokrotā, AS „Latvijas Valsts meži”Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs DainisRudzīts, izglītoja par mežā sastopamajiem kokiem un augiem, meža lomu cilvēka dzīvē, koku nozīmi ainavā un pareizas meža apsaimniekošanas principiem, nodarbojoties ar mežsaimniecību, un kā arī aizsargāt kokus no dzīvnieku postījumiem.
Savukārt Rugāju novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupu audzēkņi varēja savas zināšanas parādīt radošajā konkursā “Mežs un tā izmantošana”. Konkursa mērķis bijaveicināt bērnu izpratni parmeža lomu mūsu ikdienā un sadzīvē, caur radošajiem darbiem rosināt saskatīt daudzveidīgo meža izmantošanu (atpūtā, mēbeļu izgatavošana, dažādu koka izstrādājumu izgatavošana, dabas veltesutml.)un attēlot radošajos darbos.

Konkursā iesniegtie darbiņi aplūkojami multifunkcionālajā zālē Rugāju novada domē.7. oktobrī mežu īpašnieki un apsaimniekotāji pulcējās uz semināru “Mežu apsaimniekošana”, kur AS „Latvijas Valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Daini Rudzīts informēja par valsts mežu apsaimniekošanu un dalījās savā pieredzē, savukārt Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības Balvu mežniecības Lazdukalna apgaitas mežzinis Kaspars Rakstiņš informēja par aktualitātēm un normatīvo aktu prasībām mežu apsaimniekošanā.
Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījās “Meža dienas 2020” aktivitāšu īstenošanā!

Mežu teritorijas Rugāju novadā ir viens no resursiem, kas spēlē nozīmīgu lomu Rugāju novada attīstībā, tāpēc īpaši nepieciešamas zināšanas un izpratne par meža apsaimniekošanu.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem, Rugāju novada teritorijā meži aizņem vairāk kā pusi (51,35 %) no novada teritorijas – 51 359 ha. Visbiežāk sastopamās koku sugas ir priede, egle, bērzs, apse un baltalksnis. Tautsaimniecības aspektā mežs ir viens no ražošanas faktoriem un dabas resursiem. Ir svarīgi attīstīt meža apsaimniekošanas principus, kas nodrošina meža resursu līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu, ietverot meža ekoloģisko, sociālo un ekonomisko nozīmi.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem, Rugāju novadā nodarbināto skaits meža nozarē ir 59 iedzīvotāji, kas ir9 % no visiem nodarbinātajiem.

Informācija par meža nozares nozīmību teritorijā (2019.gada dati):


Paskaidrojums:statistikas dati iesniedzami saskaņā NACE klasifikāciju:

02 Mežsaimniecība un mežizstrāde

02.1 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības

02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības

02.2 Mežizstrāde

02.20 Mežizstrāde

02.3 Meža produktu vākšana

02.30 Meža produktu vākšana

02.4 Mežsaimniecības palīgdarbības

02.40 Mežsaimniecības palīgdarbības

16 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

16.1 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

16.2 Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

16.21 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana

16.22 Parketa paneļu ražošana

*KS- komercsabiedrības.

Datu avots: Valsts meža dienests un Valsts ieņēmumu dienests