PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

Būvuzraudzības veikšana, ēkas pārbūvei par dienas aprūpes centru Skolas ielā 1, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads

RND 2019/22 ERAF

Rugāju novada dome

Reģ. Nr. 90009116736

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzība būvniecības darbiem nekustamajā īpašumā “Skolas iela 1, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads”. CPV kods – 71247000- būvdarbu uzraudzība

21.10.2019.

Dokumentu komplekts

Līdz 31.10.2019.

plkst. 12.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres/ dome@rugaji.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tālruņa numurs:

64521351, 27832856

E-pasta adrese:

dome@rugaji.lv

Kontaktpersonas

Lonija Melnace, tālr. 27850898, elektroniskais pasts planotaji@rugaji.lv.

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

31.10.2019. plkst. 12.00

Atvēršanas protokols

REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

01.11.2019.
Protokols
Noslēdzies