PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

Būvuzraudzības veikšana Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai Rugāju novadā

RND 2019/21 ELFLA

Rugāju novada dome

Reģ. Nr. 90009116736

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības veikšana meliorācijas sistēmu atjaunošanas būvdarbiem Rugāju novada administratīvajā teritorijā. CPV kods – 71247000- būvdarbu uzraudzība

18.10.2019.

Dokumentu komplekts

Līdz 31.10.2019.

plkst. 16.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres/ dome@rugaji.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tālruņa numurs:

64521351, 27832856

E-pasta adrese:

dome@rugaji.lv

Kontaktpersonas

Lonija Melnace, tālr. 27850898, elektroniskais pasts planotaji@rugaji.lv.

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

31.10.2019. plkst. 16.00

Atvēršanas protokols

REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

01.11.2019.
Protokols
Līgums Nr. 2019/175
Noslēdzies