PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novada teritorijā

RND 2019/14 ERAF

Rugāju novada dome

Reģ. Nr. 90009116736

71242000-6 Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana

10.09.2019.

Dokumentu komplekts

Līdz 25.09.2019.

plkst. 15.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres/ dome@rugaji.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Rugāju novada dome
Tālruņa numurs: 64521351, 27850898
Faksa numurs: 64521351
E-pasta adrese: dome@rugaji.lv
ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

25.09.2019. plkst. 15.00

Atvēršanas protokols

REZULTĀTI:
Lēmuma pieņemšanas
datums
Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums
Protokols
Noslēdzies