PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

„Būvuzraudzības veikšana laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā “Rosība” un pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” pārbūvei"

RND 2019/10 ERAF

Rugāju novada dome

Reģ. Nr. 90009116736

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu uzraudzība

CPV kods – 71247000

10.07.2019.

Dokumentu komplekts

19.07.2019. līdz plkst. 16.00Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres/ dome@rugaji.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Rugāju novada dome
Tālrunis: 64521351, 27832856
E-pasts: dome@rugaji.lv
ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

19.07.2019. plkst. 16.00

Atvēršanas protokols

REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

Protokols
Noslēdzies