PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

„Pasākuma "Bērnu vasaras nometnes rīkošana Rugāju pagastā" nodrošināšana”

RND 2018/2

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

Iepirkuma priekšmets ir pasākuma "Bērnu vasaras nometnes rīkošana Rugāju pagastā" nodrošināšana” nodrošināšana atbilstoši pielikumā noteiktajai specifikācijai.

CPV kods 55243000-5

01.03.2018.

Dokumentu komplekts

Līdz 23.03. 2018.

plkst. 10.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres/ dome@rugaji.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Rugāju novada dome

Adrese:

Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

Reģistrācijas numurs:

90009116736

Tālruņa numurs:

64521351, 27832856

Faksa numurs:

64521351

E-pasta adrese:

dome@rugaji.lv

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

23.03.2018.

Atvēršanas protokols

REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

Protokols

02.05.2018.
Līgums Nr. 2018/96
Noslēdzies