PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

Iepirkuma „Elektroenerģijas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm”, iepirkuma identifikācijas Nr. RND 2018/1

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

Iepirkuma priekšmets ir Elektroenerģija Rugāju novada pašvaldības vajadzībām

CPV kods: 09310000-5 (elektrība)

02.02.2018.

Dokumentu komplekts

Līdz 13.02.2018.

plkst. 12.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres/ dome@rugaji.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv
ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

13.02.2018.

Atvēršanas protokols

REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

16.02.2018.

Līgums ESK/T/2018/02/14-1

Noslēdzies