PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

RND 2017/24 ELFLA

Autoceļa „Egļusala – Žeivinieki” posma pārbūve

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

Autoceļa „Egļusala – Žeivinieki” no 0.000 km līdz 5,677 km (kopējais pārbūvējamais garums 5,677 km) posma pārbūve saskaņā ar būvprojektu un atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma prasībām, kā arī spēkā esošajām likumdošanas normām, tehniskajiem normatīviem un standartiem.

CPV kods: 45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

23.11.2017.

Dokumentu komplekts

Tāme

Būvprojekts

Būvprojekta turpinājums

Līdz 15.12.2017. plkst. 11.30

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs. Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar tehnisko specifikāciju: Lonija Melnace. Tālrunis: 27850898, e-pasts: planotaji@rugaji.lv

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

15.12.2017.Atvēršanas protokols
REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

22.12.2017. Vērtēšanas protokols23.04.2018.
Līgums Nr. 2018/84


Protokols 24-4

Vienošanās pie Būvuzņēmēja līguma Nr.2018/84
Noslēdzies