PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

„Autoceļa „Pelnupe – Osa” posma pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. RND 2017/22 ELFLA

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

Autoceļa „Pelnupe – Osa” no 0.000 km līdz 2.036 km (kopējais pārbūvējamais garums 2.036 km) posma pārbūve, CPV kods: 45200000-9

13.11.2017.

Dokumentu komplekts

Lokālā tāme

Būvprojekts

Būvprojekta turpinājums

Būvprojekta turpinājums (2.daļa)


Līdz 05.12.2017.

plkst. 11.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres/ dome@rugaji.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu: Lonija Melnace

Tālrunis: 27801859, E-pasts: planotaji@rugaji.lv

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

05.12.2017.

Atvēršanas protokols

REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

05.12.2017.

Vērtēšanas protokols

25.04.2018.

Līgums Nr. 2018/83


Protokols 22-4

Vienošānās pie Būvuzņēmēja līguma Nr.2018/83
Noslēdzies