PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Lietavu un plūdu seku novēršana Rugāju novada pašvaldības autoceļiem

RND 2017/21

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

Autoceļa būvdarbi, CPV kods 45233120-6

44 000 EUR

19.10.2017.

Dokumentu komplekts

Līdz 23.10.2017. plkst. 11.30

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv
ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle23.10.2017. plkst.11.30Atvēršanas protokols
REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Lēmuma pieņemšanas datums

23.10.2017
Atvēršanas un vērtēšanas protokols
13.11.2017.
Līgums Nr.2017/183
Protokols par līguma termiņa pagarināšanu
Vienošanās Nr.2017/205 pie līguma Nr.2017/183
Noslēdzies