PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

RND 2017/19

Pašvaldības autoceļa Vīkšņi - Silinieki remontdarbi

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

35000 EUR

autoceļa būvdarbi,

CPV kods 45233120-6


-

Dokumentu komplekts

Līdz 20.09.2017. plkst. 17.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

21.09.2017.Atvēršanas protokols
REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

21.09.2017.22.09.2017.
Līgums Nr.2017/158
Noslēdzies