PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Iepirkuma „Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Benislavas ciemā”, iepirkuma identifikācijas Nr. RND 2017/18, ELFLA

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

8260,00 EUR (bez PVN)

Bērnu rotaļu laukuma piegāde un uzstādīšana, CPV kods: 37535200-9

15.09.2017.

Dokumentu komplekts

Līdz 20.09.2017. plkst. 17.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu: Lonija Melnace

Tālrunis: 27850898, E-pasts: planotaji@rugaji.lv

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

21.09.2017. Atvēršanas protokols
REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

21.09.2017.15.02.2018.
Līgums Nr.2018/50
Noslēdzies