PAZIŅOŠANA:
Iepirkuma nosaukums
un numurs
Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena
Publicēšanas datumsPiedāvājuma iesniegšanas

datums

RND 2017/15
„Vītolu ielas seguma būvdarbi”
Rugāju novada dome
Reģ.Nr.90009116736
Rugāju novada pašvaldības Vītolu ielas seguma būvdarbi

CPV kods: 45233220-7 (ceļu seguma būvdarbi)


16.08.2017.

Dokumentu komplekts

5. pielikums
Līdz 29.08.2017. plkst.12.00
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

ATVĒRŠANA:
Atvēršanas vieta

Datums un laiksPievienotais dokuments
Rugāju novada domes sēžu zāle29.08.2017. plkst.12.00
Atvēršanas protokols
Iepirkuma procedūra pārtraukta