ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

2017. gada 1. septembrī tika parakstīts līgums starp Valsts izglītības satura centru (VISC) un Rugāju novada domi par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Rugāju novadā.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas.

Projektā iesaistītas Rugāju novada vispārizglītojošās izglītības iestādes – Rugāju novada vidusskola un Rugāju novada Eglaines pamatskola.

Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai, skolēnu intereses veicināšanai un individuālam atbalstam mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus.

Projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē VISC.


Kontaktpersona pašvaldībā:

Projektu koordinatore

Ieva Sīle

e-pasts: ieva.sile@rugaji.lv

Tālrunis: 28765138


Projekta ietvaros norisinājušās nodarbības:


Tehniskā jaunrades diena

2017. gada 4. decembrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, Rugāju novada vidusskolā norisinājās Tehniskā jaunrades diena. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.