ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

2017. gada 1. septembrī tika parakstīts līgums starp Valsts izglītības satura centru (VISC) un Rugāju novada domi par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Rugāju novadā.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. maijam.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti un individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektā iesaistītas Rugāju novada vispārizglītojošās izglītības iestādes – Rugāju novada vidusskola un Rugāju novada Eglaines pamatskola.

Projektā iesaistīti 9 Rugāju novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi, kuri projekta ietvaros īsteno aktivitātes STEM un vides jomā (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai, skolēnu intereses veicināšanai un individuālam atbalstam mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas un talantus, strādājot gan grupās, gan nodrošinot individuālu atbalstu.

Projektā iekļautās aktivitātes paredzētas ilgtspējīgai individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšanai mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā, pedagogu un atbalsta personāla tālākizglītībā.

Informācija: http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_projekti.shtml


Kontaktpersona pašvaldībā:

Projektu koordinatore

Ieva Sīle

e-pasts: ieva.sile@rugaji.lv

Tālrunis: 28765138


Projekta ietvaros norisinājušās nodarbības:


Tehniskā jaunrades diena

2017. gada 4. decembrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, Rugāju novada vidusskolā norisinājās Tehniskā jaunrades diena. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.