ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"Rugāju novada dome ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekta realizēšana uzsākta 2017. gada martā un to paredzēts īstenot līdz 2020. gada 31. decembrim.

Aktivitātes tiks īstenotas Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts un pašvaldību dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projektā kā izmēģinājumskolas ir iekļautas abas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas – Rugāju novada vidusskola un Rugāju novada Eglaines pamatskola.

Uz projekta norises laiku darbā pašvaldībā ir pieņemta pedagoģe karjeras konsultante Agita Kukurāne, kura īstenos amata mērķi – projekta darbības ietvaros nodrošināt kvalitatīvu karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošanu atbilstoši Sadarbības līgumā starp novada pašvaldību un Valsts izglītības attīstības aģentūru noteiktajam. Katram projekta periodam (mācību gadam) tiek piešķirta pedagoga karjeras konsultanta amata slodze proporcionāli izglītojamo skaitam skolās.

Par pedagogu karjeras konsultantu var strādāt persona ar izglītību un kvalifikāciju, kas atbilst Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā.

Lai sekmīgi īstenotu projektu, Rugāju novada pašvaldībā ir izstrādāts karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns šim mācību gadam, kura īstenošana atbilstoši projektā noteiktajām prasībām ir uzsākta. Jau šajā periodā un arī turpmākajos periodos izmēģinājumskolu 1. – 12. klašu skolēniem tiks plānotas aktivitātes, kas atbilst viņu interesēm un vajadzībām.

Kvalitatīvai un veiksmīgai projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai paredzēta arī sadarbības veicināšana ar citām izglītības iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī ar uzņēmumiem un biedrībām, kas atbalsta un sniedz pakalpojumus dažādu profesionālo jomu iepazīšanā, karjeras informācijas un karjeras izglītības jautājumu izzināšanā.


Kontaktinformācija:

Projekta koordinatore Rugāju novadā

Ieva Sīle

Tālr.: 28765138

E-pasts ieva.sile@rugaji.lv


Projekta ietvaros norisinājušās karjeras izglītības nodarbības:


Izzina izglītības iespējas Valsts Robežsardzes koledžā un darba pasaules iespējas Latgales vēstniecībā "Gors"

2018. gada 28. martā un 4. aprīlī,Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs” ietvaros, mūsu novada skolu (Rugāju novada vidusskola, Rugāju novada Eglaines pamatskola) vecāko klašu skolēniem ekskursijas laikā bija iespēja izzināt izglītības iespējas Valsts Robežsardzes koledžā. Informāciju par tikšanos skatīt šeit.


Tikšanās ar Rugāju novada skolu absolventiem ciklā „10 gadi pēc vidusskolas…”

Lai paplašinātu jauniešu redzesloku un izpratni par dažādajām studiju un darba iespējām, par karjeras veidošanas ceļiem, šinī mācību gadā Rugāju novada vidusskolā dalīties savā mācību un dzīves pieredzē tiek aicināti mūsu novada skolu absolventi. Šādi pieredzes stāsti pašreizējiem skolu jauniešiem var kalpot kā materiāls, domās modelējot savas nākotnes karjeras izvēles. Informāciju par tikšanos skatīt šeit, šeit.


Profesijas latviešu tautasdziesmās

Novembra mēnesī Rugāju novada skolu jaunāko klašu skolēni darbu un profesijas iepazina latviešu tautasdziesmās. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Esi pats savas karjeras veidotājs

2017. gada 24. novembrī Rugāju novada vidusskolas 9. – 12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras izglītības pasākumā “Esi pats savas karjeras veidotājs”, ar mērķi sniegt iespēju skolēniem izzināt savu personību, apzināties savus iekšējos un ārējos resursus, kas nepieciešami izglītības un karjeras izaugsmes mērķa uzstādīšanai un sasniegšanai. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Skolēni iepazīst profesijas

2017. gada 31. oktobrī Rugāju novada Eglaines pamatskolas 1. - 4. klašu skolēni devās izzināt dažādas profesijas ēdināšanas un viesmīlības jomā lauku tūrisma mītnē „Rūķīši”. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Karjeras izglītības seminārs Smiltenē

2017. gada 11. oktobrī Rugāju novada skolu divpadsmit 9. - 12. klašu skolēni, kuri aptaujā izrādīja interesi, piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta organizētajā seminārā “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās” Smiltenē un apmeklēja Smiltenes tehnikumu. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Izzina augļkopības nozari

Lai gūtu priekšstatu par augļkopības nozari, Rugāju novada vidusskolas sākumskolas klašu skolēni 2017. gada 14. septembrī apmeklēja Rugāju pagasta zemnieku saimniecību „UPMALA”, kur viņus laipni sagaidīja saimnieki Velta un Gunārs Zoži. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Izzina biznesa iespējas kūdras purvā

2017. gada 13. septembrī Rugāju novada Eglaines pamatskolas 1. - 6. klašu skolēni apmeklēja Balvu pagasta zemnieku saimniecību „DĀLDERS" un SIA „BalviFlora” ražošanas objektus Naudaskalnā, kur uzzināja par dažādiem veidiem, kā iespējams saimniekot kūdras purvā. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Nodarbība "Sniegsim ēdināšanas pakalpojumus"

2017. gada 17. un 18. maijā Rugāju novada vidusskolas 1. - 4. klašu skolēni apņēmīgi devās uz lauku tūrisma mītni „Rūķīši”, lai iepazītu dažādas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā iesaistītās profesijas. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Nodarbība "Jaunais galdnieks"

2017. gada 15. un 16. maijā Rugāju novada Eglaines pamatskolas 1. - 8. klašu skolēni apmeklēja novadā zināmā amatnieka Jura Bleidera darbnīcu, lai gūtu priekšstatu par galdnieka profesiju, amatnieka ikdienu un šīs nozares darba un peļņas iespējām. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Nodarbība "Kļūsti par biologu"

2017. gada 28. aprīlī Rugāju novada vidusskolas 7. - 12. klašu skolēniem un 2017. gada 19. maijā Rugāju novada Eglaines pamatskolas 7. - 9. klašu skolēniem bija dota iespēja piedalīties karjeras izglītības nodarbībās „Kļūsti par biologu”, kuras vadīja Rugāju novada vidusskolas absolvente, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studente Virdžīnija Vīcupa. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


"TehnoBuss" apciemo arī Rugāju novada vidusskolu

2017. gada 30. martā Rugāju novada vidusskolas 5. - 12. klašu skolēniem un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5. - 9. klašu skolēniem bija lieliska iespēja atraktīvā veidā iepazīt tehniskās zinātnes, jo visu dienu skolas pagalmā darbojās TehnoBuss. Informāciju par nodarbību skatīt šeit. Foto skatīt šeit.


Tavam karjeras atbalstam - informatīvie resursi internetā

Veiksmīgi realizē projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs”