Sieviešu dienai veltīts pasākums Lazdukalna saieta namā