Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadu vokālo ansambļu skate