Rugāju novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Rugāju sporta centrs"

Rugāju sporta nams tika atklāts Balvu rajona Rugāju pagastā 2006.gada 25.februārī. Sporta nama galvenās funkcijas bija:

sporta stundu nodarbības,

treniņnodarbības basketbolā, vieglatlētikā,

interešu izglītības pulciņu nodarbības,

nodarbības pieaugušajiem basketbolā un volejbolā,

nodarbības trenažieru zālē,

nodarbības veselības grupai.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gadā tika izveidots Rugāju novads. Ar Rugāju novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu tika reorganizēts Rugāju sporta nams, izveidojot Rugāju novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi „Rugāju sporta centrs”, kas ir Rugāju novada domes dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Pēc reorganizācijas sporta centrs turpina pildīt sporta nama izveidotās funkcijas, tās pilnveidojot un ieviešot jaunas, kā arī veic sporta dzīves organizēšanu Rugāju novadā.

Rugāju sporta centrā ietilpst sekojoši sporta objekti:

Sporta halle

Stadions

Šautuve

Pludmale

Hokeja laukums

Rugāju sporta centrs īsteno sekojošas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

Basketbols

Vieglatlētika

Interešu izglītība:

Svarbumbu celšana


Rugāju sporta centra nolikums