SOCIĀLAIS DIENESTS
Sociālā dienesta vadītāja
SANTA EVERTE
Tālrunis:
27820992
E-pasts: socdienests@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Ceturtdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
11.00 - 14.00
9.00 - 12.00
14.00 - 17.00
Sociālā darbiniece
ANITA GAVARE
Tālrunis:
26695251
E-pasts: socdienests@rugaji.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās


no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.00
9.00 - 12.30
Izbraukuma diena
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm,
ar bērniem
SANITA GALKINA
Tālrunis: 28721482
E-pasts: socdienests@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.

no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
Izbraukuma diena
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00


SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "RUGĀJI"
Vadītāja
SARMĪTE PĒRKONE
Tālrunis:
27821646
E-pasts: sac.rugaji@rugaji.lv
(Kurmenes iela 8, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
12.00 - 14.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00


Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (Izvērtējot ieņēmumus)

Pabalsts

Kam pienākas

Kādi dokumenti jāiesniedz

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ( 53,00 EUR )

Trūcīgām personām, kam ieņēmumi mazāki par 53,00 EUR

Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta izraksts, citi SD pieprasītie dokumenti

Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei vai maksai par īri un komunālajiem pakalpojumiem (līdz 70,00 EUR gadā trūcīgām personām, līdz 40,00 EUR maznodrošinātām personām)

Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (50,00 EUR gadā)

Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam stihiskas nelaimes gadījumā (līdz 200,00 EUR)

Trūcīgām un maznodrošinātām personām un ģimenēm

Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta izraksts, invalīda apliecības kopija, čeks vai kvīts par kurināmā iegādi vai kvīts par komunālajiem maksājumiem

Iesniegums, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes izziņa, čeki, kvītis par remonta izmaksām

Iesniegums, čeki, kvītis par remonta izmaksām

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā (līdz 150,00 EUR)

Stihiskas nelaimes (plūdu, ugunsgrēka, vētras postījumu u.c.) gadījumā cietušiem

Iesniegums

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai (līdz 70,00 EUR gadā)

Trūcīgām un maznodrošinātām personām

Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta izraksts,

čeki, kvītis, medikamentu recepšu kopijas u.c.

Pabalsts darbspējīgiem trūcīgiem iedzīvotājiem, veicot sabiedriski derīgo darbu konkrētas situācijas risināšanai (5,00 EUR dienā)

Trūcīgām personām

Iesniegums, ienākumu deklarācija, izdevumus apliecinoši dokumenti

Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kas ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beig­šanās

Bāreņiem

Iesniegums, bāriņtiesas lēmums

Pabalsts audžuģimenēm (145,00 EUR mēnesī)

Audžuģimenēm

Līgums ar pašvaldību

Pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības iestādēs (1,50 EUR dienā)

Trūcīgiem izglītojamiem, kas mācās klātienē un ir deklarēti Rugāju novada administratīvajā teritorijā

Iesniegums, izziņa no skolas


Rugāju novada pašvaldības pabalsti (Neizvērtējot ieņēmumus)

Pabalsts

Kam pienākas

Kādi dokumenti jāiesniedz

Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs

Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada vispārējās izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības grupā

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (15,00 EUR vienam skolēnam)

Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada vispārējās izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības grupā sākot ar piecgadīgo bērnu grupu

Iesniegums, čeks par mācību piederumu iegādi, kurā ir skolēna vārds, uzvārds un personas kods.

Pabalsts Ziemassvētkos (4,00 EUR-Ziemassvētku paciņa)

Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada vispārējās izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības grupā, Rugāju SAC iemītniekiem

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (145,00 EUR)

Vienam no vecākiem, kas savu pamata dzīvesvietu deklarējis Rugāju novada administratīvajā teritorijā un bērns ir deklarēts Rugāju novada administratīvajā teritorijā

Iesniegums, bērna dzimšanas apliecības kopija

Pabalsts dzīves jubilejās (30,00 EUR)

Personām 80, 85, 90, 95 un 100 gadu jubilejās

Pabalsts politiski represētām personām (30,00 EUR)

Politiski represētām personām

Iesniegums,

politiski represētas personas apliecības kopija

Pabalsts donoriem

(3,00 EUR)

Personām, kas deklarētas Rugāju novada administratīvajā teritorijā un asinis ziedo Valsts asinsdonoru centra organizētajā pasākumā Rugāju novada administratīvajā teritorijā

Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

(30,00 EUR)

Personai, kas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes

Iesniegums, Izziņa par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes

Apbedīšanas pabalsts

(75,00 EUR)

Personai, kas uzņēmusies personas, kura pēdējā dzīvesvieta bija deklarētaRugāju novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu

Iesniegums, miršanas apliecības kopija

Pabalsts briļļu iegādei bērniem (25,00 EUR gadā)

Bērniem, kas deklarēti Rugāju novada administratīvajā teritorijā

Iesniegums, briļļu recepte, čeks par briļļu iegādi, kurā ir bērna vārds, uzvārds un personas kods.

Par trūcīgu atzīstama persona (ģimene), (pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.299)

 • ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro ;
 • tai nepieder:
  • naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri,
  • nekustamais īpašums ar kadastrālo vērtību virs 5000 eiro, (par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu nav uzskatāmi nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju)
  • vairāk par divām automašīnām,
 • tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 • tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
 • persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Par maznodrošinātu atzīstama persona (ģimene)

 • ja tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 285,00 eiro
 • u.c. kā trūcīgai ģimenei.