Rugāju novada Sociālais dienests

Rugāju novada sociālais dienests darbību uzsāka ar 2009. gada 1. augustu, apvienojoties Rugāju un Lazdukalna pagastiem. Sociālais dienests ir Rugāju novada domes struktūrvienība, kas organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Rugāju novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta kompetence:

1.Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi – palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas.
2.Sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Rugāju novadā sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tiek piešķirti, balstoties uz klienta sociālās situācijas un vajadzību individuālu izvērtējumu, kā noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.pantā.
Lēmumu par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, izskatot personu iesniegtos dokumentus un iesniegumu, izskata Sociālais dienests un sociālā komiteja, balstoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību Rugāju novadā.

Kontaktinformācija

Adrese: Kurmenes iela 48, 1.stāvs, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
Bērzu iela 8, Beņislava, Lazdukalna pagasts, LV-4566

Amats

Vārds

Uzvārds

Tālrunis

Fakss

E-pasta adrese

Sociālā dienesta vadītāja/sociālā darbiniece Rugāju pagastā

Anita

Everte

64521349

27820992

64521351

socdienests@rugaji.lv

Sociālā darbiniece Lazdukalna pagastā

Anita

Gavare

64546780

26695251

64546826

socdienests@rugaji.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm,
ar bērniem
Sanita Čakāne 28721482 socdienests@rugaji.lv


Sociālā dienesta nolikums

Grozījumi Sociālā dienesta nolikumā