Rugāju novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs

Nr. p.k.

Vārds,

uzvārds

Amats komisijā

Darbavieta, amats

Tālrunis

E-pasts

1.

Ilze

Andža

Komisijas vadītāja

Latgales reģionālais

atbalsta centrs „Rasas

pērles", direktore

64563493

ilze127@inbox.lv

2.

Aija Pluša

Komisijas locekle / Speciālā pedagoģe

Rugāju novada Eglaines pamatskola, speciālās izglītības skolotāja

26476932

aijaplusa@inbox.lv

3.

Astrīda

Circene

Komisijas locekle /

Logopēde

Rugāju novada

vidusskola, skolotāja

logopēde

29166177

astridacircene@inbox.lv

4.

Gunta

Škapare

Komisijas locekle /

Psiholoģe

Latgales reģionālais

atbalsta centrs „Rasas

pērles", psiholoģe

27868332

guntaskap@inbox.lv

5.

Andris

Arājs

Komisijas loceklis / Psihiatrs

VSIA „Streņču

psihoneiroloģiskā

slimnīca", psihiatrs

29167881

arajsa@tvnet.lv

6.

Rūta

Sproģe

Komisijas

sekretāre

Rugāju novada domes Izglītības pārvalde, sociālā pedagoģe

25623818

ruta.sproge@rugaji.lv


NOLIKUMS

Grozījumi nolikumā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums