Pedagoģiski medicīniskā komisija

Rugāju novada pašvaldība ir izveidojusi Pedagoģiski medicīnisko komisiju. Komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem un komisijas nolikumu.

Komisijas darbības galvenais mērķis ir nodrošināt kvalificētu speciālistu pakalpojumu pieejamību iespējami tuvu izglītojamo dzīvesvietai, lai veicinātu pedagoģiski psiholoģisku skolēnu spēju izvērtēšanu, akcentējot bērnu spējas/stiprās puses un resursus, un sniegtu atzinumus par izglītojamajiem.

Atzinumu sniegšanai par atbilstošu izglītības programmu komisija savas kompetences ietvaros nodrošina Rugāju novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu fiziskās un garīgās attīstības traucējumu diagnostiku, nosaka attīstības līmeni, izvērtē viņu veselības stāvokli.

Komisija darbu organizē sēžu formā. Komisijas sēdes mācību gada laikā tiek organizētas ne retāk kā reizi mēnesī, izņemot gadījumus, kad nav saņemti pieteikumi izglītojamo izpētei. Izglītojamo izpētei komisijas sēdē var pieteikt telefoniski, klātienē vai ar elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi,

mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru, dzīvesvietu. Komisija pieteicēju informē par dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt komisijai, kā arī iesaka kā vēlamu izglītojamo intelektuālo spēju diagnostiku, zināšanu un prasmju izvērtējumu veikt iepriekš pie komisijas speciālistiem (logopēds, psihologs, speciālās izglītības pedagogs), pirms komisijas sēdes arī konsultēties ar bērnu psihiatru.

Kontaktinformācija

Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570


Informācija uzziņām:


Amats

Vārds,

uzvārds

Darbavieta, amats

Tālrunis

E-pasts

Pedagoģiski

medicīniskās

komisijas

priekšsēdētāja

Ilze

Andža

Latgales reģionālais

atbalsta centrs „Rasas

pērles", direktore

64563493

ilze127@inbox.lv

Komisijas sekretāre

Rūta

Sproģe

Sociālais pedagogs

25623818

ruta.sproge@rugaji.lvPedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums