Rugāju novada Rugāju tautas nama un kultūras nodaļas pasākumu plāns 2018.gadam

Nosaukums

Datums, kad notiks

Organizatori, pasākuma norises vieta

Atbildīgais darbinieks

JANVĀRIS

Dambretes spēles turnīrs

26.01.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju tautas nama mazā zālē

G.Grigāne

FEBRUĀRIS

Valentīndienas balle kopā ar Lauri Neilandu. Ieeja: no plkst. 22.00-23.00 -2,00 eiro, pēc plkst. 23.00- 3,00 eiro

16.02.2019.

Lazdukalna saieta nams

S.Akmentiņa

Tautas muzikantu saiets un danču vakars Rugājos plkst. 18.00.

Ieeja: ziedojums 1,00 eiro

23.02.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju tautas nams

G.Grigāne

S.Akmentiņa

MARTS

Starptautiskās sieviešu dienas sarīkojums. Koncerts ar Līgu Rīderi un Rihardu Krilovu. Balle kopā ar grupu “Putu kvass.” Ieeja līdz plkst. 23.00 - 3,00 eiro, pēc plkst. 23.00- 3,50 eiro

08.03.2019.

Lazdukalna saieta nams

S.Akmentiņa

Mazais Eglaines vokālists 2019”

15.03.2019.

Lazdukalna saieta nams

S.Akmentiņa

A.Ikstena

Baltinavas dramatiskā kolektīva “Palādas” izrāde “Sadzeivosem” , režisore Anita Ločmele. Biļešu iepriekš pārdošana no 1.marta Ieeja :3,00 eiro, pasākuma dienā- 3,50 eiro

16.03.2019.

Rugāju tautas nams

G.Grigāne

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

25.03.2019.

Rugāju novada muzejs

Kultūras nodaļa

Rugāju skvērs

G.Grigāne

V.Vīcupa

APRĪLIS

Rugāju novada mazo vokālistu konkurss „Cālis-2019”

12.04.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju tautas nams

G.Grigāne

V.Smoļaka

Lieldienu pasākums, balle kopā ar J.Ķirsonu. Ieeja: 2.50 eiro

21.04.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju parks

Lazdukalna saieta nams

G.Grigāne

MAIJS

VPDK “Rugāji” un bērnu deju kolektīvu sadancis“Latvija sākas mūsu sirdīs.” Balle ar Ģirtu Ripu. Ieeja: līdz plkst. 23.00- 2,00 eiro, pēc plkst. 23.00 -3,00 eiro

04.05.2019.

Kultūras nodaļa

Lazdukalna saieta nams

G.Grigāne

S.Akmentiņa

L.Bukša

Lielā pavasara tirgus diena. Savu preci aicināti savu preci pārdot amatnieki, stādu, koku, košumkrūmu un puķu audzētāji. 18.05.2019.
Kultūras nodaļa
Stāvlaukums pie Rugāju parka
G.Grigāne

S.Akmentiņa

Pasākums novada senioriem "Tiksimies , kad ievas ziedos plauks." Aicināti piedalīties novada iedzīvotāji vecumā no 60 gadiem un vairāk. 24.05.2019.
Kultūras nodaļa
Rugāju tautas nams
G.Grigāne

S.Akmentiņa

Garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifiksiem Rugāju novadā

Maija mēnesī

Kultūras nodaļa sadarbībā ar garīgo dziesmu ansambli ”Sonāte” un Benislavas etnogrāfisko ansambli

S.Akmentiņa

G.Grigāne

JŪNIJS

Vasarsvētku garīgās mūzikas koncerti Rugāju novada baznīcās

09.06.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju Romas katoļu baznīcā

Augustovas sv.Elizabetes Romas katoļu baznīcā

G.Grigāne

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

14.06.2019.

Kultūras nodaļa

Muzejs

Rugāju skvērā pie piemiņas akmens

G.Grigāne

V.Vīcupa

Saulgriežu svinēšana, balle kopā ar Lauri Neilandu

Ieeja: 2,00 eiro

21.06.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju parka estrāde

G.Grigāne S.Akmentiņa

JŪLIJS

Rugāju novada Jaunības svētki

Zaļumballe ar grupu “Kamēr jauni” no Madonas. Ieeja: līdz plkst. 23.00- 3,50 eiro, pēc plkst. 23.00-4,00 eiro

05.07.2019.

Kultūras nodaļa
Rugāju parka estrāde

G.Grigāne

S.Akmentiņa

Rugāju novada svētki

“Uz Rugājiem no visām debess pusēm, mūs visus šodien tikties sauc”!

Svētku ietvaros:

*Vidusskolas 115. gadu jubilejas pasākumi.

*Iespēja apceļot Rugāju novadu pa maršrutu: Rugāji-Silenieku skola-Saipetnieki- Benislava-Rugāji

*Rugāju novada Bērnības svētki.

*Amatnieku tirdziņš.

*Radošās darbnīcas, atrakcijas un izklaides bērniem.

*Laser Tag LATGALE.

*Ielu vingrotāji.

*Skolas zupa.

*Foto orientēšanās.

*Muzejā izstāde par novadā bijušajām skolām.

*Skolas jubilejas svētku pasākums sporta namā.

*Aijas Andrejevas un pavadošās grupas koncerts,

*Balle ar grupām “Zelta kniede” un “Kreicburgas Ziķeri”. Ieeja uz koncertu un balli -5,00eiro;

Tikai uz koncertu -3,00 eiro;

Tikai uz balli - 4,00eiro

13.07.2019.

Rugāju novada dome,

Rugāju tautas nams,

Rugāju novada vidusskola,

Rugāju sports centrs

Rugāju parka estrāde,

Rugāju stadions

I.Arelkeviča

G.Grigāne

S.Akmentiņa

AUGUSTS

Baltijas ceļam - 30

23.08.2019.

Kultūras nodaļa

Uz Vārnienes upes tiltiem

G.Grigāne

S.Akmentiņa

V.Vīcupa

Deju kopu sadancis - koncerts “…Mēs dejojām vēl vienu vasaru.”

Vasaras noslēdzošā zaļumballekopā ar grupu “Galaktika.” Ieeja: 5,00 eiro

31.08.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju parka estrāde

G.Grigāne

A.Grāmatiņa

SEPTEMBRIS

Rudens balle kopa ar Grupu “OTTO.”Ieeja: līdz plkst. 23.00-3,00 eiro, pēc plkst. 23.00 - 3,50 eiro

14.09.2019.

Lazdukalna saieta nams

S.Akmentiņa

OKTOBRIS

Starptautiskā senioru diena. Veco laužu dienai veltītās aktivitātes.

01.10.2019.

Kultūras nodaļa sadarbībā ar sociālās aprūpes centru "Rugāji"

Sociālās aprūpes centrā "Rugāji"

G.Grigāne

S.Akmentiņa

Novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums.

12.10.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju tautas nams

G.Grigāne

S.Akmentiņa

Teātra grupu salidojums Lazdukalnā.

26.10.2019.

Kultūras nodaļa

Lazdukalna saieta nams

S.Akmentiņa

A.Rakstiņa

G.Grigāne

NOVEMBRIS

Tradīcijas „Psalmu dziedājumi” pasākums.

03.11.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju tautas nams

G.Grigāne

Lāčplēša dienai veltīts pasākums, lāpu gājiens

11.11.2019.

Kultūras nodaļa

Pie Nacionālo partizāņu piemiņas akmens un Rugāju skvērs

G.Grigāne

Latvijas valsts svētku pasākums. Balle ar grupu “GINC & ES.” Ieeja brīva.

16.11.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju tautas nams vai sporta centrs

G.Grigāne

S.Akmentiņa

Pasākums Rugāju novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem.

29.11.2019.

Rugāju tautas nams

G.Grigāne

M.Orniņa

DECEMBRIS

Novada egļu iedegšanas pasākums

13.12.2019.

Kultūras nodaļa

Rugājos un Lazdukalnā

G.Grigāne

S.Akmentiņa

Rugāju tautas nama dāmu vokālā ansambļa 30. gadu jubilejas koncerts

13.12.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju tautas nams

G.Grigāne

S.Anckina

Ziemassvētku eglīte novada pirmsskolas vecuma bērniem.

19.12.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju tautas nams

G.Grigāne

S.Akmentiņa

Ziemassvētku pasākumi:

koncerti Rugāju TN, novada Dievnamos, SAC. Balle kopā ar L.Neilandu.Ieeja:2,50 eiro

21.12.2019.-25.12.2019.

Kultūras nodaļa

Rugāju tautas nams

G.Grigāne

S.Akmentiņa


Pasākumu plānā nav ietverti koncerti, teātri, balles u.c. veida pasākumi, kuri rodas darba gaitā.

Rugāju tautas nama un kultūras nodaļas pasākumu plānu sastādīja Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne.