Rugāju novada Rugāju tautas nama un kultūras nodaļas pasākumu plāns 2017.gadam

Nosaukums

Kad notiek

Rīkotājs, kur notiek

Pasākuma apraksts

Balle 14.01.2017.
Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators, Lazdukalna saieta nams Balle kopā ar Māri Leidumu.

Cepuru balle

27.01.2017.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Aicināti piedalīties dalībnieki ar interesanti veidotām galvas segām – cepurēm.

Dambretes spēles turnīrs

04.02.2017.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nama mazajā zāle

Aicināti piedalīties dažādu vecumu dalībnieki.

Tirdziņš Rugājos 09.02.2017. Kurmenes iela 69, Rugāji, Rugāju novads Aicināti piedalīties mājražotāji ar savu produkciju un pircēji.

Tautas muzikantu saiets un danču vakars Rugājos

25.02.2017.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Aicināti piedalīties tautas muzikanti no tuvākas un tālākas apkaimes. Gan tie, kuri muzicē kapellās, gan vieni paši. Aicināti pasākumu apmeklēt visi interesenti. Ieeja ziedojums vismaz 1.00 euro.

Iluzionistuuncirka mākslinieku apvienības „ABRAKADABRA” šovs bērniem „BRĪNUMU KALĒJI”

17.02.2017.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Tā ir īpaša programma ar atlasītiem trikiem tieši bērnu auditorijai. Tā ir lieliska iespēja ne tikai ielūkoties triku un ilūziju pasaulē, bet arī kārtīgi izsmieties. Ieeja 2.00 euro.

Meteņdienas jampadracis ar jautrām izdarībām 28.02.2017. Kultūras nodaļa,
Rugāju parks un skolas pagalma teritorijā

Aicināti piedalīties dažādu vecumu iedzīvotāji.

Starptautiskās sieviešu dienas sarīkojums 08.03.2017. Rugāju novada kultūras nodaļa
Lazdukalna saieta nams
Koncerts veltīts starptautiskajai sieviešu dienai.
Balle 11.03.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators
Lazdukalna saieta nams
Balle kopā ar grupu “Zaļā gaisma”.

Vokālo ansambļu reģionālā skate Rugājos

18.03.2017.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Piedalās vokālie ansambļi no Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadiem. Aicināti pasākumu apmeklēt visi interesenti.

„Mazais Eglaines vokālists 2017” 24.03.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators un mūzikas skolotāja Aija Ikstena
Lazdukalna saieta nams
Piedalās Eglaines pamatskolas mazie vokālisti.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

24.03.2017.

Muzejs, Kultūras nodaļa, Rugāju skvērs

Aicināti piedalīties Rugāju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.

Baltinavas ramatiskā kolektīva izrāde „Prece iz zatana”

26.03.2017.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Aicināti piedalīties dažādu vecumu iedzīvotāji.

Rugāju novada mazo vokālistu konkurss „Cālis-2016”

31.03.2017.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Piedalās Rugāju novada mazie vokālisti no Rugāju un Lazdukalna pagastiem. Pasākumu apmeklēt aicināti visi interesenti.

“Satiec savu meistaru” 31.03.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators
Lazdukalna saieta nams
Meistarus, stāstniekus, teicējus, muzikantus un ikvienu, kam rūp tradicionālās kultūras vērtību saglabāšana un tālāknodošana.
Tirgus diena Rugājos 13.04.2017. Kurmenes iela 69, Rugāji, Rugāju novads Aicināti piedalīties mājražotāji ar savu produkciju un pircēji.
Lieldienu pasākums

16.04.2017.

Kultūras nodaļa Pasākumi notiks: Rugāju parkā, Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcās.
Lieldienu pasākums un balle kopā ar Aināru Lipski 16.04.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators
Lazdukalna saieta nams
Tradicionālais pasākums, kurā uzstāsies Rugāju novada pašdarbības kolektīvi un aicinātie vokālisti un blakus novadu kolektīvi.
Pasākums novada vecākajai paaudzei

21.04.2017.

Kultūras nodaļa
Rugāju tautas nams

Aicināti piedalīties Rugāju novada Lazdukalna un Rugāju pagastu seniori.

Deju kopas “Tonuss” sadancis 29.04.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators, Lazdukalna saieta nams Senioru Eiropas deju kopu sadancis, kurā piedalīsies senioru Eiropas deju kopa “Tonuss” un sadraudzības deju kopas no tuvākiem un tālākiem novadiem.
Garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifiksiem Rugāju novadā

01.05.2017.

Kultūras nodaļa sadarbībā ar garīgo dziesmu ansambli ”Sonāte”un Benislavas etnogrāfisko ansambli

Dziedājumi notiek pie ceļmalu krucifiksiem.

Aicināti piedalīties Rugāju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.

Mātes dienas pasākums

12.05.2017.

Rugāju vidusskola sadarbībā ar kultūras nodaļu, Rugāju tautas nams

Aicināti piedalīties Rugāju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.
Etnogrāfiskā ansambļa “Benislava” 30.gadu svinības 20.05.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators
Lazdukalna saieta nams
Etnogrāfiskā ansambļa “Benislava” 30. gadu jubilejas pasākums. Pasākumā piedalīsies aicinātie kolektīvi, viesi un etnogrāfiskais ansamblis “Benislava.”

Amatnieku tirdziņš Rugājos

20.05.2017.

Kultūras nodaļa, Rugāju parka stāvlaukumā un tā apkārtnē

Aicināti tirgoties gribētāji ar pašgatavotām, pašaudzētām un pašražotām precēm. Puķu, stādu, koku un košumkrūmu audzētāji.

Baznīcu nakts pasākumi

02.06.2017.

Rugāju novada Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

Sakrālās kultūras un garīgās mūzikas pasākumi dažādu vecumu iedzivotājiem. (bērniem, jauniešiem, vidējai un vecākajai paaudzei).

Vasarassvētku garīgās mūzikas koncerti Rugāju novada baznīcās

04.06.2017.

Kultūras nodaļa Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcās.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

14.06.2017.

Kultūras nodaļa, Muzejs, Rugāju skvērā pie piemiņas akmens

Aicināti piedalīties Rugāju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.
Bezceļa sacensības apvidus automašīnām un kvadracikliem “RUGAJI TROPHY” 2017 17.06.2017. - 18.06.2017. Rugāju novada Medņu trasē Aicināti piedalīties Rugāju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.
Līgo dienas pasākums un balle 23.06.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators
Lazdukalna saieta nams
Tradicionālais pasākums, kurā uzstāsies Rugāju novada pašdarbības kolektīvi. Ar dziesmām, dejām, rotaļām un Līgo tradīcijām.
Rugāju novada Bērnības svētki

15.07.2017.

Kultūras nodaļa
Rugāju tautas nams

Kā gaviļnieki aicināti piedalīties Rugāju novada 2012. gadā dzimušie bērni.

Aicināti piedalīties Rugāju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.

Rugāju novada Jaunības svētki 22.07.2017. Kultūras nodaļa
Rugāju tautas nams
Kā gaviļnieki aicināti piedalīties Rugāju novada 1999. gadā dzimušie jaunieši.
Aicināti piedalīties Rugāju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.

Vides instalāciju objekta „Laba daba”atklāšana Rugāju novadā un koncerts „Dziesma dabai”,

Deju festivāls „Lustīgs šur, lustīgs tur”

12.08.2017.

Kultūras nodaļa sadarbībā ar pašvaldības iestādēm
Rugāju ciematā, parkā un tā apkārtnē

Piedalās pašdarbības kolektīvi, viesi.

Aicināti piedalīties Rugāju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.

Muzikāli dzejisks pasākums

15.09.2017.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Piedalās dzejnieki.

Aicināti piedalīties Rugāju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.

Teātra izrāde

Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators,Lazdukalna saieta nams

Teātra izrāde, uz kuru tiks aicināts kolektīvs ar labi sagatavotu un interesantu lugu.

Starptautiskā senioru diena

Veco laužu dienai veltītās aktivitātes

02.10.2017.

Kultūras nodaļa sadarbībā ar Sociālās aprūpes centru "Rugāji"

Sociālās aprūpes centrs "Rugāji"

Pasākums SAC "Rugāji". Lazdukalna pašdarbības kolektīvi līdzdarbosies koncertā, kurš norisināsies Rugāju novada aprūpes centrā.

Dramatiskajam kolektīvam “Zibšņi” 15.gadu svinības (Teātru salidojums)

28.10.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators
Lazdukalna saieta nams
Tradicionālais pasākums, kurā uzstāsies dramatiskie kolektīvi no Rugāju, Balvu, Rēzeknes, Gulbenes, Viļakas un citiem novadiem.

Tradīcijas „Psalmu dziedājumi” pasākums

03.11.2017.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Aicināti piedalīties dažādu vecumu iedzīvotāji.

Psalmu dziedāšana ir savdabīga, bet ļoti nozīmīga Latgales tradicionālās kultūras daļa. Šo seno tradīciju, kuru varētu saukt arī par "Kristīgo folkloru", Rugāju novadā dziedot kopj vietējie iedzīvotāji.

Novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums "EiroDivīzija" 04.11.2017. Kultūras nodaļa, Lazdukalna saieta nams Aicināti piedalīties Rugāju novada pašdarbības kolektīvu dalībnieki.

Mārtiņdienas aktivitātes un tirdziņš

10.11.2017.

Rugāju novada vidusskola sadarbībā Kultūras nodaļu, Rugāju tautas nams

Aicināti piedalīties dažādu vecumu iedzīvotāji.

Lāčplēša dienai veltīts pasākums

11.11.2017.

Rugāju novada muzejs, pie Nacionālo partizāņu piemiņas akmens un Rugāju skvērā

Aicināti piedalīties dažādu vecumu iedzīvotāji.

Lāčplēša dienai veltīts pasākums

11.11.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators
Lazdukalna saieta nams
Tradicionālais pasākums, kurā piedalās Eglaines pamatskolas skolēni un Lazdukalna pagasta pašdarbnieki
Latvijas republikas valsts svētku pasākums, balle kopā ar Kasparu Maku

18.11.2017.

Kultūras nodaļa sadarbībā ar novada domi, skolu

Aicināti piedalīties dažādu vecumu iedzīvotāji.

Novada egles iedegšanas pasākums.
Piparkūku gatavošanas un sveču liešanas meistardarbnīca

08.12.2017.

Kultūras nodaļa

Rugāju tautas nams

Aicināti piedalīties dažādu vecumu iedzīvotāji.

Ziemassvētku rotājumu un dāvanu darbnīca 09.12.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators
Lazdukalna saieta nams
Aicināti piedalīties Rugāju novada Lazdukalna un Rugāju pagastu iedzīvotāji, lai veidotu skaistus un interesantus Ziemassvētku rotājumus.
Ziemassvētku egles atklāšanas pasākums Lazdukalnā. 09.12.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators
Lazdukalna saieta nams
Ziemassvētku egles iedegšana un Lazdukalna saieta nama izgaismošana ar rotaļām, dziesmām un spēlēm.

Vokālo ansambļu sadziedāšanās Lūcijas dienas svinēšanas laikā.

15.12.2016.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Piedalās vokālie ansambļi no blakus novadiem.

Aicināti piedalīties dažādu vecumu iedzīvotāji.

Ziemassvētku eglīte novada pirmsskolas vecuma bērniem.

21.12.2017.

plkst.13.00

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Aicināti piedalīties Rugāju novada Lazdukalna un Rugāju pagastu pirmsskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu un skolu.

Ziemassvētku pasākumi: koncerti, balle

25.12.2017.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Pasākumi notiks: Rugāju tautas namā, Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcās.
Aicināti piedalīties Rugāju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.

„Ķekatnieku gājiens” 26.12.2017. Rugāju novada ciemi Lazdukalna pagasta dramatiskais kolektīvs “Zibšņi” turpina tradīcijas un dodas ķekatās pa Rugāju novadu.
Jaungada sagaidīšana Lazdukalnā

31.12.2017. Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizators
Lazdukalna saieta nams
Sagaidot 2018. gadu, tiks organizēts pasākums, kurš būs veltīts Latvijas simtgadei. Pasākumā piedalīsies Rugāju novada pašdarbības kolektīvi un draugi.


Pasākumu plānā nav ietverti koncerti, teātri, balles u.c. veida pasākumi, kuri rodas darba gaitā.

Rugāju tautas nama un kultūras nodaļas pasākumu plānu sastādīja Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne.