Pakalpojumi

Lēmums par Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izvērtēšanu (28.09.2017. Nr. 206)

Pielikums

Lēmums par Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izvērtēšanu (26.03.2018. Nr. 73)

Pielikums


Sniegtie pakalpojumi

Atbildīgā pašvaldības iestāde


Vispārējā un juridiskā nodaļa
Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai
Tirdzniecības atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības vietās
Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana
Izziņu, izrakstu un norakstu izsniegšana
Rugāju novada domei, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu pieņemšana
Vispārīga rakstura juridiskas konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Vispārīgas konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana
Dzīvesvietu deklarēšana, izziņas izsniegšana par dzīvesvietu

Sekretāre
ARNITA PUGAČA
Tālrunis: 27832856
E-pasts: dome@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
8.30-12.30 - 13.00-17.00
8.30-12.30 - 13.00-17.00
8.30-12.30 - 13.00-17.00
8.30-12.30 - 13.00-17.00
8.30-12.30 - 13.00-17.00
Finanšu nodaļa
Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību
Rugāju novada pašvaldības budžetā izsniegšana
Pieteikšanās elektroniskai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanai (pa e-pastu)
Iesniegums nodokļu paziņojuma saņemšanai e-pastā

Rugāju pagastā

Nodokļu administratore
INA POIŠA
Tālrunis: 64521350; 26698757
E-pasts: nodokli@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Maksājumus kasē pieņem:
9.00 - 12.30 - 13.00 - 16.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 16.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 16.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 16.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 16.00

___________________________

Lazdukalna pagastā

Nodokļu administratore
ZIGRĪDA ANČA
Tālrunis: 64546826; 27839513
E-pasts: nodoklis@rugaji.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Maksājumus kasē pieņem:
9.00 - 12.30 - 13.00 - 15.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 15.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 15.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 15.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 15.00
Sociālais dienests
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (turpmāk- GMI) līmeņa nodrošināšanai
Dzīvokļa pabalsts
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās
Pabalsti maznodrošinātām ģimenēm (personām)
Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
Pabalsts audžuģimenēm
Pabalsts donoriem
Personas nosūtīšana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
Vienreizējā pabalsta piešķiršana no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām
Sociālā aprūpe krīzes gadījumos Sociālajā aprūpes centrā „Rugāji"

Rugāju pagastā


Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm, ar bērniem
SANITA GALKINA
Tālrunis: 28721482
E-pasts: sanita.galkina@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)


Pirmdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.

no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 12.00
Izbraukuma diena
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
___________________________

Lazdukalna pagastā


Sociālā darbiniece
KRISTIĀNA ZELČA
Tālrunis:
26695251
E-pasts: kristiana.zelca@rugaji.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās


no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.00
9.00 - 12.30
Izbraukuma diena
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30

Dzimtsarakstu nodaļa
Miršanas reģistrācija
Dzimšanas reģistrācija
Laulības reģistrācija
Ierakstu atjaunošana, papildināšana, labošana un anulēšana.
Atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu saņemšana.
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa


Vadītāja

LIENE PIPURE
Tālrunis:
20219774
E-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
9.00 - 13.00
15.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
Attīstības un plānošanas nodaļa
Atzinums par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam
Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
Izziņa par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumamNodaļas vadītāja
LONIJA MELNACE
Tālrunis:
27850898
E-pasts: planotaji@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)


Pirmdienās
Trešdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
13.00 - 16.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
Rugāju novada vidusskola
Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana
Uzņemšana izglītības iestādes fakultatīvajās nodarbībās
Izziņa
Uzņemšana izglītības iestādes pagarinātās dienas grupā
Uzņemšana izglītības iestādes interešu izglītības nodarbībās
Uzņemšana izglītības iestādes internātā
Uzņemšana izglītības iestādē (pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā)
Uzņemšana izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības programmā)

Rugāju novada vidusskolas direktore
IVETA ARELKEVIČA
Tālrunis:
27804316; 64521335
E-pasts: iveta.arelkevica@rugaji.lv

(Kurmenes iela 48, Rugāji)


Trešdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 12.00


Tālr.:
64521338 (Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede)

Izglītības pārvalde
Rugāju novada Pedagoģiski medicīniskā komisija
Pieaugušo neformālās un Interešu izglītības programmu licencēšana

Pārvaldes vadītāja
BIRUTA BERKOLDE
Tālrunis:
64507246; 27869387
E-pasts: izglitiba@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)


Otrdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
10.00 - 14.00


Bāriņtiesa
Adopcija
Adopcija / brāļu un māsu šķiršana
Aizgādnība
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Ārpusģimenes aprūpe/ aizbildnība
Ārpusģimenes aprūpe / audžuģimene
Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Mantisko interešu aizsardzība
Vecāku domstarpību izšķiršana
Testamentu apliecināšana un glabāšana
Dažādu apliecinājumu izdarīšana
Palīdzība mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
JANA BRIEDE
Tālrunis:
26667258
E-pasts: barintiesa@rugaji.lv
(Kurmenes iela 36, Rugāji)


Katra mēneša otrā
un ceturtā pirmdiena
Trešdienās


no plkst.

no plkst.

Apmeklētājus pieņem:
13.00 - 17.00

9.00 - 12.00

Apmeklējumu citās dienās lūgums pieteikt.


Saimnieciskā nodaļa
Atkritumu šķirošanas iespējas Rugāju novadā skatīt šeit.Ekskatorva-iekrāvēja pakalpojumi
Asenizācijas darbu veikšana
Ūdens piegāde un notekūdeņu novadīšana

Nodaļas vadītāja
LĪGA CEPURNIECE
Tālrunis:
29342304
E-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv
(Kurmenes iela 41, Rugāji)


Otrdienās


no plkst.

Apmeklētājus pieņem:
10.00 - 11.00