Pakalpojumi

Lēmums par Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izvērtēšanu (28.09.2017. Nr. 206)

Pielikums

Lēmums par Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izvērtēšanu (26.03.2018. Nr. 73)

Pielikums


Sniegtie pakalpojumi

Atbildīgā pašvaldības iestāde


Vispārējā un juridiskā nodaļa

Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai

Tirdzniecības atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības vietās

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Izziņu, izrakstu un norakstu izsniegšana

Rugāju novada domei, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu pieņemšana

Vispārīga rakstura juridiskas konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Vispārīgas konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana

Dzīvesvietu deklarēšana, izziņas izsniegšana par dzīvesvietu

Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

E-pasts: dome@rugaji.lv

Fakss: 64521351

Tālr.: 64521351, 27832856 (Arnita Pugača, sekretāre)

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena 9:00-17:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00

Finanšu nodaļa

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību Rugāju novada pašvaldības budžetā izsniegšana

Pieteikšanās elektroniskai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanai (pa e-pastu)

Iesniegums nodokļu paziņojuma saņemšanai e-pastā


Rugāju pagastā

Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

E-pasts: nodokli@rugaji.lv

Fakss: 64521351

Tālr.: 64521351, 26698757(Ina Poiša, Nodokļu administratore Rugāju novada domē)

Lazdukalna pagastā:

Adrese: Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju novads, LV- 4577

E-pasts: nodokli@rugaji.lv

Tālr.: 64546826, 27839513(Zigrīda Anča, Nodokļu administratore Lazdukalna pagasta pārvaldē)

Sociālais dienests

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (turpmāk- GMI) līmeņa nodrošināšanai

Dzīvokļa pabalsts

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās

Pabalsti maznodrošinātām ģimenēm (personām)

Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Pabalsts audžuģimenēm

Pabalsts donoriem

Personas nosūtīšana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

Vienreizējā pabalsta piešķiršana no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām

Sociālā aprūpe krīzes gadījumos Sociālajā aprūpes centrā „Rugāji"

Rugāju pagastā

Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

E-pasts: socdienests@rugaji.lv

Fakss: 64521351

Tālrunis: 27820992

Apmeklētājus pieņem:

Sociālā dienesta vadītāja
ILONA DOBROVOĻSKA

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
no plkst.
no plkst.

no plkst.
no plkst.
13.00 - 17.00
9.00 - 13.00
Izbraukuma diena
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm, ar bērniem
SANITA GALKINA


Pirmdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
no plkst.

no plkst.
no plkst.
9.00 - 12.00
Izbraukuma diena
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

Sociālā darbiniece
ANITA GAVARE
Tālrunis:
26695251
E-pasts: anita.gavare@rugaji.lvPirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.00
9.00 - 12.30
Izbraukuma diena
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
Dzimtsarakstu nodaļa

Miršanas reģistrācija

Dzimšanas reģistrācija

Laulības reģistrācija

Ierakstu atjaunošana, papildināšana, labošana un anulēšana. Atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu saņemšana.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa


Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

E-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv

Fakss: 64521351

Tālr.: 20219774 (Liene Pipure, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja)

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena 9:00-17:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena -

Piektdiena 9:00-17:00

Attīstības un plānošanas nodaļa

Atzinums par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam

Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

Izziņa par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumamAdrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

E-pasts: planotaji@rugaji.lv

Fakss: 64521351

Tālr.: 64507247

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena 9:00-17:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00

Rugāju novada vidusskola

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Uzņemšana izglītības iestādes fakultatīvajās nodarbībās

Izziņa

Uzņemšana izglītības iestādes pagarinātās dienas grupā

Uzņemšana izglītības iestādes interešu izglītības nodarbībās

Uzņemšana izglītības iestādes internātā

Uzņemšana izglītības iestādē (pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā)

Uzņemšana izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības programmā)

Adrese: Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

E-pasts: rugvsk@gmail.com

Tālr.: 64521338 (Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede)

Tālr.: 64521335 (Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas direktore)

Izglītības pārvalde

Rugāju novada Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pieaugušo neformālās un Interešu izglītības programmu licencēšana

Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

E-pasts: izglitiba@rugaji.lv

Tālr.: 64507246, 27869387

(Biruta Berkolde, Izglītības pārvaldes vadītāja)

Bāriņtiesa

Adopcija

Adopcija / brāļu un māsu šķiršana

Aizgādnība

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Ārpusģimenes aprūpe/ aizbildnība

Ārpusģimenes aprūpe / audžuģimene

Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

Mantisko interešu aizsardzība

Vecāku domstarpību izšķiršana

Testamentu apliecināšana un glabāšana

Dažādu apliecinājumu izdarīšana

Palīdzība mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā

Adrese: Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

E-pasts: barintiesa@rugaji.lv

Tālr.: 26667258 (Jana Briede, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša otrā un ceturtā pirmdiena no plkst. 13.00 - 17.00
Trešdienās no plkst. 9.00 - 12.00

Apmeklējumu citās dienās lūgums pieteikt.


Saimnieciskā nodaļa
Atkritumu šķirošanas iespējas Rugāju novadā skatīt šeit.
Ekskatorva-iekrāvēja pakalpojumi
Asenizācijas darbu veikšana
Ūdens piegāde un notekūdeņu novadīšana

Adrese: Kurmenes iela 41, Rugāji, Rugāju novads, LV - 4570

E-pasts: janis.morozs@rugaji.lv

Tālr.:27808286

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Otrdiena 15.00 - 16.00

Trešdiena 15.00 - 16.00