Kultūras nodaļa

Rugāju novada domes Kultūras nodaļa ir Rugāju novada domes izveidota struktūrvienība, kas koordinē, pārrauga un organizē kultūras iestāžu - tautas nama, kultūras darba organizatora, bibliotēku un muzeja darbu Rugāju novadā.

Realizējot pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu kultūras un tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā un tautas jaunrades attīstībā, Kultūras nodaļa savā darbībā:

  • Īsteno Latvijas valsts kultūrpolitikas virzienus Rugāju novadā;
  • Nodrošina novada pašvaldību saikni valsts kultūrpolitikas realizēšanā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūru, kā arī citām valsts kultūras institūcijām
  • Uztur latviskās kultūras un sekmē citu tautu kultūras attīstību, veicinot kultūras mantojuma saglabāšanu un tā mērķtiecīgu izmantošanu Rugāju novadā;
  • Sekmē kultūras dzīves norišu daudzveidību un tautas mākslas attīstību kultūras nodaļas padotībā esošajās iestādēs, kā arī profesionālās mākslas un mūzikas pieejamību Rugāju novadā.


Kultūras nodaļas nolikums


Kurmenes iela 87, Rugāji

Kultūras nodaļas un Tautas nama vadītāja Gunta Grigāne

Tālrunis 27801493, e-pasts gunta.grigane@inbox.lv


Kultūras darba organizatore Lazdukalnā Sarmīte Akmentiņa

Tālrunis 26698292, e-pasts: sarmite.akmentina@rugaji.lv