Komitejas un komisijas

Saimniecisko jautājumu pastāvīgā komiteja

Andris Leons - komitejas priekšsēdētājs

Kārlis Brūvers
Agris Kalnējs
Lauris Krēmers


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Sarmīte Pērkone - komitejas priekšsēdētāja

Maruta Paidere

Jānis Ikstens

Iveta Arelkeviča


Finanšu pastāvīgā komiteja

Sandra Kapteine - komitejas priekšsēdētāja

Kārlis Brūvers
Agris Kalnējs
Lauris Krēmers
Andris Leons
Maruta Paidere
Sarmīte Pērkone
Jānis Ikstens
Iveta Arelkeviča

Vēlēšanu komisija

Līga Kravale - komisijas priekšsēdētāja

Evita Sproģe

Ieva Sīle
Sarmīte Tuča
Zane Puļča
Elita Šubeniece

Izsoļu komisija

Juris Bleiders - komisijas priekšsēdētājs

Andris Leons
Lonija Melnace
Līga Šustova - komisijas sekretāre

Iepirkumu komisija

Guntars Pipurs - komisijas priekšsēdētājs

Daina Tutiņa
Jana Krilova
Andrejs Stepāns
Līga Šustova
Arnita Pugača - komisijas sekretāre

Privatizācijas komisija

Lonija Melnace - komisijas priekšsēdētāja

Sandra Kapteine
Andrejs Stepāns
Jana Krilova
Andris Leons

Administratīvā komisija

Guntars Pipurs - komisijas priekšsēdētājs


Uldis Melnacis
Maruta Paidere
Anita Everte

Oļegs Aleksandrovs

Sadarbības Civilās aizsardzības komisijaAigars Pušpurs - komisijas priekšsēdētājs

Aleksejs Kovšovs
Sandra Kapteine
Sergejs Maksimovs
Sarmīte Tabore
Uldis Keišs
Imanta Serdāne
Gunta Raibekaze
Sarmīte Andrukele
Evita Kupča
Mārīte Ņukša
Sanita Stirna-Gajevska
Rita Kravale
Uldis Melnacis
Mareks Ļahnovičs
Jānis Ritenis
Guna Začeste
Andis Ločmelis
Rudīte Krūmiņa
Aivars Pugejs
Uldis Matisāns
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijaDaina Tutiņa - komisijas priekšsēdētāja

Ilze Dobrovoļska
Biruta Berkolde
Ilze Burka
Olita Loseva
Iveta Socka - Puisāne

Rugāju novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Ilze Andža - komisijas priekšsēdētāja

Aija Pluša
Astrīda Circene
Gunta Škapare
Andris Arājs
Rūta Sproģe - komisijas sekretāre

Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijaSanta Everte - komisijas priekšsēdētāja

Olita Loseva
Velga Jeromenoka
Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijaAndris Leons - komisijas priekšsēdētājs

Lonija Melnace
Līga Šustova

Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvo komisijaLīga Kravale - komisijas priekšsēdētāja

Biruta Berkolde
Maruta Paidere
Liene Pipure
Margita Štāle - Krēmere

Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijaSandra Kapteine - komisijas priekšsēdētāja
Guntars Pipurs - komisijas priekšsēdētājas vietnieks


Uldis Melnacis
Jana Krilova
Līga Šustova