Komitejas un komisijas

Saimniecisko jautājumu pastāvīgā komiteja

Andris Leons - komitejas priekšsēdētājs

Kārlis Brūvers
Agris Kalnējs
Lauris Krēmers


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Sarmīte Pērkone - komitejas priekšsēdētāja

Maruta Paidere

Eduards Stalidzāns

Iveta Arelkeviča


Finanšu pastāvīgā komiteja

Sandra Kapteine - komitejas priekšsēdētāja

Kārlis Brūvers
Agris Kalnējs
Lauris Krēmers
Andris Leons
Maruta Paidere
Sarmīte Pērkone
Eduards Stalidzāns
Iveta Arelkeviča

Vēlēšanu komisija

Imants Briedis - komisijas priekšsēdētājs

Biruta Bikaviņa
Sarmīte Tuča
Zane Puļča
Valdis Smoļaks
Elita Šubeniece
Līga Kravale

Izsoļu komisija

Juris Bleiders - komisijas priekšsēdētājs

Andris Leons
Līga Cepurniece
Laura Konivale - komisijas sekretāre

Iepirkumu komisija

Guntars Pipurs - komisijas priekšsēdētājs

Daina Tutiņa
Eduards Stalidzāns
Andrejs Stepāns
Laura Konivale
Arnita Pugača - komisijas sekretāre

Privatizācijas komisija

Lonija Melnace - komisijas priekšsēdētāja

Sandra Kapteine
Andrejs Stepāns
Jana Krilova
Andris Leons

Administratīvā komisija

Guntars Pipurs - komisijas priekšsēdētājs

Oļegs Aleksandrovs
Maruta Paidere
Anita Everte

Civilās aizsardzības komisija Sandra Kapteine - komisijas priekšsēdētāja
Uldis Keišs - komisijas priekšsēdētājas vietnieks


Oļegs Aleksandrovs
Guntars Mežals
Diāna Sietniece
Andis Ločmelis
Eva Smirnova
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijaDaina Tutiņa - komisijas priekšsēdētāja

Iveta Arelkeviča
Biruta Berkolde
Ilze Burka
Olita Loseva


Rugāju novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Ilze Andža - komisijas priekšsēdētāja

Aija Pluša
Astrīda Circene
Gunta Škapare
Andris Arājs
Rūta Sproģe - komisijas sekretāre

Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijaOlita Loseva
Velga Jeromenoka
Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijaAndris Leons - komisijas priekšsēdētājs

Lonija Melnace
Laura Konivale

Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvo komisijaLīga Kravale - komisijas priekšsēdētāja

Biruta Berkolde
Maruta Paidere
Liene Pipure
Margita Štāle - Krēmere

Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijaSandra Kapteine - komisijas priekšsēdētāja
Guntars Pipurs - komisijas priekšsēdētājas vietnieks


Uldis Melnacis
Jana Krilova
Laura Konivale