Jauniešu iniciatīvu interešu centrs

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs ir Rugāju novada pašvaldības iestāde, ar kuras palīdzību tiek veikts darbs ar jaunatni, ievērojot pašvaldības lēmumus, Jaunatnes likumu, citus LR likumdošanas aktus un normatīvus.

Centra darbības mērķi:

 • Ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.
 • Veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Centra sniegtie pakalpojumi:

 • grāmatas, žurnāli,
 • internets, datori,
 • TV, DVD,
 • galda spēles,
 • novuss.

Centra ēkā atrodas telpas:

 • konsultāciju sniegšanai jauniešiem;
 • kur jaunieši var organizēt seminārus, lekcijas, nodarbības, pasākumus u.tml.;
 • kas paredzētas informācijas iegūšanai;
 • kur jaunieši var izmantot savu brīvo laiku, piemēram, spēlējot galda spēles, skatoties video vai klausoties mūziku u.tml.;
 • jaunatnes organizāciju un jauniešu iniciatīvu grupu birojiem;
 • jauniešu izmitināšanai (nakšņošanai) Centra pasākumu vai projektu īstenošanas laikā.

Kontaktinformācija

Adrese: Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

Amats

Vārds,uzvārds

Tālrunis

Fakss

E-pasta adrese

Darba laiks

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centra vadītāja

Līga Kravale

27818471

64521351

rjiic@rugaji.lv

Darba dienās no plkst.12:00 - 18:00

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centra koordinatore Maruta Paidere 27829435 maruta42@inbox.lvOtrdienās plkst 8:00 - 16:00
Piektdienās plkst 8:00 - 16:00
Katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā plkst. 8:00 - 16:00
RugājuJauniešu iniciatīvu - interešu centra nolikums.