Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde ir Rugāju novada pašvaldības struktūrvienība, kas īsteno pašvaldības kompetenci izglītības, sporta un jaunatnes jomās.

Izglītības pārvaldes kompetence:

 • Normatīvo aktu ievērošana, pašvaldības lēmumu izglītības jomā izpilde.
 • Valsts piešķirto līdzekļu (mērķdotācija), pašvaldības finansējuma izglītībai sadale.
 • Izglītojamo iesaistes valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, konkursos, skatēs, sacensībās koordinēšana.
 • Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides, tālākizglītības nodrošināšana un metodiskā darba nodrošināšana.
 • Mūžizglītības politikas uzdevumu īstenošana.
 • Atbalsta nodrošināšana izglītības iestāžu darbībai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai.
 • Izglītības informācijas bāzes izveidošana un datu aktualizēšana, valsts statistikas datu apkopošana.
 • Bērnu tiesību aizsardzība, Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs.
 • Sporta un jaunatnes politikas plānošanas organizācija un īstenošanas kontrole.
 • Izglītības procesu analīze, iestāžu attīstības plānošana ilgtermiņā.
 • Informācijas apmaiņa ar novada izglītības iestādēm, Izglītības un zinātnes ministriju un citām institūcijām.
 • Sadarbība ar izglītību saistīto projektu jautājumos.

Kontaktinformācija

Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

Amats

Vārds

Uzvārds

Tālrunis

Fakss

E-pasta adrese

Izglītības pārvaldes vadītāja

Biruta

Berkolde

64507246

27869387

64521351


izglitiba@rugaji.lvRugāju novada domes Izglītības pārvaldes nolikums