Kontaktinformācija

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES VADĪTĀJA
Biruta Berkolde
Adrese:Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Tālrunis:64507246, 27869387
Fakss:64521351
E-pasts: izglitiba@rugaji.lvIZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Rugāju novada vidusskola (iesk. pirmsskolas vecuma bērnu grupas)
Direktore: Iveta Arelkeviča
Adrese : Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.,LV-4570
Tālrunis:64521335
E-pasts: rugvsk@gmail.com


Rugāju novada Eglaines pamatskola (iesk. pirmsskolas vecuma bērnu grupas)
Direktors:Eduards Stalidzāns
Adrese:Skolas iela 3, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577
Tālrunis:64546819,26435674
E-pasts: eglaine-lazdukalns@inbox.lv


Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Rugāju Sporta centrs”
Direktors:Lauris Krēmers
Adrese:Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.,LV-4570
Tālrunis:27868617,64521351
E-pasts: sportacentrs@rugaji.lv


Balvu Mūzikas skolas Rugāju filiāle

Direktors:Egons Salmanis

Adrese:Partizānu iela 8, Balvi, Balvu nov. LV-4501

Tālrunis/fakss:64521095

E-pasts: balvimuz@apollo.lv

Pedagoģe :Inta Sleža
Adrese:Liepu iela 4, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Tālrunis:64546691,26757123


Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs (RJIIC)
Vadītāja: Līga Kravale
Adrese:Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Tālrunis:27818471
E-pasts: rjiic@rugaji.lv


RJIIC Jauniešu centrs "Kopā"
Koordinatore: Maruta Paidere
Adrese:Liepu iela 4-1, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577
Tālrunis:27829435
E-pasts:

maruta42@inbox.lv