Īpašie piedāvājumi

Īpašie piedāvājumi un papildus iespējas skolā

 • Iespēja iegūt kvalitatīvu pamatskolas izglītību nelielās klasēs (6-12 skolēni katrā kl.);
 • atbalsta personāls: logopēds, psihologs, speciālās izglītības skolotājs, sociālais pedagogs;
 • divas pirmsskolas grupiņas ar kompetentu personālu (2 audzinātājas, 2 auklītes);
 • daudzveidīga interešu izglītība;
 • plašs ārpusklašu pasākumu un aktivitāšu klāsts;
 • pastāvīgas skolas tradīcijas;
 • pagarinātās dienas grupa 1.-4. klašu skolēniem;
 • olimpiāžu, konkursu dalībnieku un skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem apbalvošana;
 • relaksācijas un individuālo nodarbību telpa;
 • individuālās un korekcijas nodarbības speciālās izglītības bērniem;
 • speciālās izglītības skolēniem ir nodrošināts pedagoga palīga atbalsts;zaļā domāšana un aktivitātes Ekoskolu programmā;
 • Mamma daba aktivitātes – pavasara mežu stādīšana vai dabas objektu sakopšanas talka sadarbībā ar LVM jau kopš 2008. g. katru pavasari;
 • sporta nodarbības renovētā sporta zālē;
 • trenažieru telpa;
 • savs hokeja laukums;
 • augsti sasniegumi sporta sacensībās;
 • pēc ģimeņu vēlēšanā skolēniem tiek dota iespēja sagatavoties pirmajai komūnijai;
 • mācības skaistā, sakoptā vidē;
 • pieejams bezvadu interneta pieslēgums, interaktīvā tāfele;
 • Eiropas Komisijas programma „Skolas auglis";
 • Eiropas programma „Skolas piens";
 • garšīgas, veselīgas bezmaksas pusdienas visiem skolēniem;
 • pašvaldības autobusi skolēnu atvešanai un aizvešanai no skolas;
 • nodrošināts transports speciālās izglītības skolēniem atbilstoši viņu vajadzībām;
 • 5.-9.klašu izglītojamajiem ir iespēja darboties skolēnu pašpārvaldē, paužot savu viedokli par skolas dzīves aktualitātēm, iesaistoties savu ideju realizācijā un organizējot pašiem saistošus un interesantus ārpusstundu sarīkojumus;
 • Skolai ir sava simbolika: logo,himna, vienotas skolas dienasgrāmatas.

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Pārgājieni
 • Skolotāju diena
 • Latviešu gadskārtu svētki – Miķeļdiena, Mārtiņdienas tirdziņš, Lieldienas
 • Lāčplēša diena ( ierindas skate 4.-9. kl.)
 • Patriotiskās nedēļas pasākumi
 • Ziemassvētku pasākums
 • Burtiņu svētki 1. klasei
 • Skatuves runas konkurss
 • Iekļaujošās izglītības reģionāls pasākums „Kopā roku rokā”
 • Ekoskolas Rīcības diena
 • Dziedošās klases
 • ”Eglaines cālis” pirmsskolas bērniem
 • Lielā talka
 • Mātes dienai veltīts koncerts
 • Sporta diena
 • Ģimeņu jautrie starti
 • Pēdējais zvans
 • Izlaidumi (pirmsskolas, sākumskolas, 9. klases)
 • Ekskursijas