Īpašie piedāvājumi

Īpašie piedāvājumi un papildus iespējas skolā

 • Iespēja iegūt kvalitatīvu pamatskolas izglītību nelielās klasēs (6-12 skolēni katrā klasē)
 • atbalsta personāls: logopēds, speciālās izglītības skolotājs, sociālais pedagogs
 • divas pirmsskolas grupiņas ar kompetentu personālu (2 audzinātājas, 2 auklītes)
 • daudzveidīga interešu izglītība
 • plašs ārpusklašu pasākumu un aktivitāšu klāsts
 • pastāvīgas skolas tradīcijas
 • pagarinātās dienas grupa 1.-4. klašu skolēniem
 • olimpiāžu, konkursu dalībnieku un skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem apbalvošana
 • relaksācijas un individuālo nodarbību telpa
 • individuālās un korekcijas nodarbības speciālās izglītības bērniem
 • speciālās izglītības skolēniem ir nodrošināts pedagoga palīga atbalsts
 • zaļā domāšana un aktivitātes Ekoskolu programmā
 • Mamma daba aktivitātes – pavasara mežu stādīšana vai dabas objektu sakopšanas talka sadarbībā ar AS "Latvijas valsts meži'' jau kopš 2008. gada katru pavasari
 • trenažieru telpa
 • hokeja laukums
 • pēc ģimeņu vēlēšanās skolēniem tiek dota iespēja sagatavoties pirmajai komūnijai
 • Eiropas Komisijas programma „Skolas piens un skolas auglis"
 • garšīgas, veselīgas bezmaksas pusdienas visiem skolēniem
 • pašvaldības autobusi skolēnu atvešanai un aizvešanai no skolas
 • nodrošināts transports speciālās izglītības skolēniem atbilstoši viņu vajadzībām
 • Skolai ir sava simbolika: logo, himna, vienotas skolas dienasgrāmatas

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Pārgājieni
 • Skolotāju diena
 • Latviešu gadskārtu svētki – Miķeļdiena, Mārtiņdienas tirdziņš, Lieldienas
 • Lāčplēša diena (ierindas skate 4.- 9. klasei)
 • Patriotiskās nedēļas pasākumi
 • Ziemassvētku pasākums
 • Burtiņu svētki 1. klasei
 • Skatuves runas konkurss
 • Iekļaujošās izglītības reģionāls pasākums „Kopā roku rokā”
 • Ekoskolas Rīcības diena
 • Dziedošās klases
 • ”Eglaines cālis” pirmsskolas bērniem
 • Lielā talka
 • Mātes dienai veltīts koncerts
 • Sporta diena
 • Ģimeņu jautrie starti
 • Pēdējais zvans
 • Izlaidumi (pirmsskolas, sākumskolas, 9. klases)
 • Ekskursijas