Īpašie piedāvājumi

Īpašie piedāvājumi un papildus iespējas skolā

 • Mācības skaistā, sakoptā vidē;
 • laba skolas un vecāku sadarbība;
 • iespēja veikt valodas korekciju pie skolas logopēdes;
 • iespēja risināt problēmjautājumus pie skolas psihologa, sociālā pedagoga;
 • skolā izveidota un veiksmīgi strādā atbalsta komanda;
 • pilnīgs nodrošinājums ar mācību grāmatām;
 • divas pirmsskolas grupiņas ar kompetentu personālu (2 audzinātājas, 2 auklītes);
 • daudzveidīga interešu izglītība;
 • izglītojamo vispārējās attīstības veicināšanai tiek piedāvātas fakultatīvo, individuālo un grupu darba nodarbības;
 • skolēniem iespēja darboties jaunsardzē;
 • plašs ārpusklašu pasākumu un aktivitāšu klāsts;
 • pastāvīgas skolas tradīcijas;
 • pagarinātās dienas grupa 1. – 4. klašu skolēniem;
 • olimpiāžu, konkursu dalībnieku un skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem apbalvošana;
 • relaksācijas un individuālo nodarbību telpa;
 • individuālās un korekcijas nodarbības speciālās izglītības bērniem;
 • speciālās izglītības skolēniem ir nodrošināts skolotāja palīga atbalsts;
 • zaļā domāšana un aktivitātes Ekoskolu programmā;
 • Mammadaba aktivitātes – pavasara mežu stādīšana vai dabas objektu sakopšanas talka sadarbībā ar LVM jau kopš 2008. g. katru pavasari;
 • sporta nodarbības renovētā sporta zālē;
 • trenažieru telpa;
 • savs hokeja laukums;
 • labi sasniegumi sporta sacensībās;
 • pēc ģimeņu vēlēšanās skolēniem tiek dota iespēja sagatavoties pirmajai komūnijai;
 • pieejams bezvadu interneta pieslēgums;
 • Eiropas Komisijas atbalsta programma “Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” jeb „Piens un augļi skolai”;
 • garšīgas, veselīgas bezmaksas pusdienas visiem skolēniem;
 • skolēniem ir pieejamas arī brokastis un launags;
 • pašvaldības autobusi skolēnu atvešanai un aizvešanai no skolas;
 • Izglītības iestādē ir uzbraucamais ceļš iekļūšanai skolā personām ar kustību traucējumiem.
 • 5. – 9.klašu skolēniem ir iespēja darboties skolēnu pašpārvaldē, paužot savu viedokli par skolas dzīves aktualitātēm, iesaistoties savu ideju realizācijā un organizējot pašiem saistošus un interesantus ārpusstundu sarīkojumus.
 • skolai ir sava simbolika: logo, himna, vienotas skolas dienasgrāmatas.

Izglītojamie apmeklē Rugāju Sporta centra treniņgrupas, nodarbības Balvu Sporta skolā, Balvu Mūzikas, Balvu Mākslas skolā u.c.

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena.
 • Pārgājieni.
 • Skolotāju diena.
 • Latviešu gadskārtu svētki – Mārtiņdienas tirdziņš, Meteņi, Lieldienas.
 • Lāčplēša diena ( ierindas skate 4.-9. kl.).
 • Patriotiskās nedēļas pasākumi.
 • Ziemassvētku pasākums.
 • Skatuves runas konkurss.
 • Iekļaujošās izglītības reģionāls pasākums “Kopā roku rokā”.
 • Ekoskolas Rīcības diena.
 • ”Eglaines cālis” pirmsskolas bērniem.
 • Lielā talka.
 • Mātes dienas koncerts.
 • Sporta diena.
 • Ģimeņu jautrie starti.
 • Pēdējais zvans.
 • Izlaidumi (pirmsskolas, sākumskolas, 9. klases).
 • Ekskursijas.