Informācija par Pedagoģiski medicīniskajai komisijai iesniedzamajiem dokumentiem

Rugāju novada domes Pedagoģiski medicīniskajai komisijai līdz tās sēdei izglītojamā vecākiem (aizbildņiem) jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegumu (1. pielikums) par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses);
 • izglītojamā dzimšanas apliecību un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošu dokumentu – uzrādīt komisijai;
 • iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās izglītojamā pārbaudes kartes (ja tādas ir) vai iepriekš izdoto pārbaudes karšu kopijas, kuras apstiprinājusi izglītības iestāde; rakstisku iesniegumu veikt pārbaudi, ja vecāki (aizbildņi) tajā nepiedalās;
 • individuālo izglītības plānu vai izglītības iestādes sniegto informāciju (2. pielikums), vai tās sagatavoto izglītojamā raksturojumu, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 • izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiālus, sekmju izrakstu un liecību;
 • izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktos pārbaudes darbus matemātikā un dzimtajā valodā, zīmējumus;
 • izglītības iestādes logopēda un speciālā pedagoga atzinumus par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 • izglītības iestādes psihologa atzinumu par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
 • bērnu psihiatra atzinumu par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 • ārstnieciskās iestādes dokumenta (ja attiecināms) izraksta ar slēdzienu kopiju;
 • citus speciālistu atzinumus (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni.

Iesniegums Pedagoģiski medicīniskajai komisijai (1. pielikums)

Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, kurš tiek pieteikts Pedagoģiski medicīniskajai komisijai (2 .pielikums)