Iepirkumu rezultāti 2011

Iepirkuma

identifikācijas Nr.

Iepirkuma priekšmets

Publicē- šanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Publikācijas „Paziņojums par noslēgto līgumu" datums

Iepirkuma procedūras uzvarētājs

Līgumcena

ID.Nr.RND2011/1

Jauna traktora iegāde finanšu līzingā Rugāju novada Lazdukalna pagasta vajadzībām

09.02.

2011.

21.02.2011.

08.03.2011.

SIA „SEB līzings"Reģ.Nr.50003334041

17428,69

ID.Nr.RND2011/2

Degvielas iegāde

Rugāju novada pašvaldības vajadzībām

10.02.

2011.

17.03.2011

05.04.2011.

SIA „LUIKoil Baltija R"

Reģ.Nr. 40003134777


SIA „Virši-A"

Reģ.Nr. 40003242737


29228,00


4062,20

ID.Nr.RND2011/3


Par produktu piegādi

10.02.

2011.

17.03.2011

05.04.2011.

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”

Reģ.Nr. 42403012397

12149,66

SIA„SanitexBaltic Distribition”

Reģ.Nr. 40003166842

5668,99

A/S „Preiļu siers”

Reģ.Nr. 50003026431

4582,70

SIA „Futurus Food”

Reģ.Nr. 40003348586

644,28

A/S „Balvu maiznieks”

Reģ.Nr. 50003411711

3797,04

SIA "Lietas MD", 4000359297

2517, 8ID Nr. RND 2011/4 ERAF

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā" ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā" Nr.3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/002/018 ietvaros

16.03.

2011.

02.05..2011.

Iepirkuma procedūra pārtraukta:

Pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz prognozēto līgumcenu.

ID Nr. RND 2011/5 ELFLA

Krēslu iegāde tautas nama vajadzībām ELFLA projekta "Aprīkojuma iegāde Rugāju tautas namam" ietvaros

05.05.

2011.

16.05.2011

Iepirkuma procedūra pārtraukta:

Nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

ID Nr. RND 2011/6 ELFLA

Krēslu iegāde tautas nama vajadzībām ELFLA projekta "Aprīkojuma iegāde Rugāju tautas namam" ietvaros

10.05.

2011.

23.05.2011.

08.06.2011.

SIA „Amisa", Reģ. Nr. 43202005924

6480,00

ID.Nr.RND 2011/7ERAF

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā" ERAFprojekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūrasattīstība Rugāju novada Rugāju ciemā" Nr.3DP/3.4.1.1.0./10/ APIA/CFLA/002/018 ietvaros

01.07.

2011.

11.08.2011.

07.09.2011.

SIA "Rubate"

Reģ. Nr. 40003291605

455672,08

Nr. RND 2011/8 ELFLA

"Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Rugāju novada
Benislavas ciemā" ERAF
projekta „Ūdenssaimn
iecības infrastruktūras
attīstība Rugāju novada
Benislavas ciemā"
Nr.3DP/3.4.1.1.0./10/
APIA/CFLA/023/025
ietvaros

18.07.

2011.

22.08.2011

Iepirkuma procedūra pārtraukta:

Pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz prognozēto līgumcenu.