Publiskie iepirkumi 2011

Iepirkumu paziņojumi

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Publicē- šanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena

Informācija

Rugāju novada dome;

Reģ. Nr. 90009116736

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rugāju novada administratīvajā teritorijā

(ID Nr. RND 2011/20)

27.12.2011.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570; 1.stāvā pie sekretāres

27.12.2011.

līdz 10000

LVL

Sarunu procedūru tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta 1.daļas 1.punktu un 8.'panta 10.daļas atvieglojumiem.

Rugāju novada dome;

Reģ. Nr. 90009116736

"Lazdukalna pagasta Eglaines pamatskolas informatizācija" ERAF projekta Nr.2009/0259/33DP/3.2.2.1.2/

09/IPIA/VIAA/517 ietvaros

(ID Nr. RND 2011/19 ERAF)

23.11.2011.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570; 1.stāvā pie sekretāres

28.11.2011.

līdz 677,3

LVL

Ņemot vērā plānotās līgumcenas apmēru iepirkumam nav jāpiemēro Publiko iepirkumu likumā atrunātās iepirkuma procedūras.

Rugāju novada dome;

Reģ. Nr. 90009116736

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rugāju novada administratīvajā teritorijā

(ID Nr. RND 2011/18)

24.11.2011.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570; 1.stāvā pie sekretāres

29.12.2011. līdz plkst.12:00

līdz 40000 LVL

saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs,

tālr. 64507247,

e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Jānis Ločmelis tālr. 27808286

Dokumentu komplekts

Iepirkums pārtraukts

Rugāju novada dome;

Reģ. Nr. 90009116736

Eiropas Sociālā fonda projekts ID Nr.1DP/1.5.2.23./11/APIA SIF/006 "Atbalsts Rugāju novada domes kapacitātes stiprināšanai" (ID Nr. RND 2011/17 ESF)

14.11.2011.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570; 1.stāvā pie sekretāres

28.11.2011.

līdz plkst. 12:00

Līdz 6219 LVL

Sarunu procedūra tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu un 8.' panta desmito daļu.

Rugāju novada dome;

Reģ. Nr. 90009116736

Autoruzraudzības
pakalpojums tehniskā
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Rugāju
novada Benislavas ciemā”
īstenošanai (ID.Nr.RND
2011/16 ERAF)

01.11.2011.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

08.11.2011. līdz
plkst.12:00

Līdz 3920 LVL

Sarunu procedūra tiek veita saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 63. panta pirmās daļas 2. punktu.

Rugāju novada dome;

Reģ. Nr. 90009116736

Autoruzraudzības
pakalpojums tehniskā
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Rugāju
novada Skujetnieku ciemā”
īstenošanai (ID.Nr.RND
2011/15 ERAF)

12.10.2011.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

18.10.2011.
līdz
plkst.12:00

Līdz 3710 LVL

Sarunu procedūra tiek veita saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 63. panta pirmās daļas 2. punktu.

Rugāju novada dome;

Reģ. Nr. 90009116736

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā” ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/023/025 ietvaros
(ID.Nr.RND 2011/14 ERAF)

06.09.2011.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

10.10.2011.
līdz plkst.12:00

Līdz 245 711 LVL

saistībā ar iepirkuma procedūru
Laura Kļaviņa,
tālr. 25623818,
e-pasts: laura.klavina@rugaji.lv

saistībā ar iepirkuma priekšmetu
Lonija Melnace
tālr. 27850898

Dokumentu komplekts
Pielikums Nr. 8
Pielikums Nr. 14_1
Pielikuma Nr. 14_2

Jautājumi un atbildes