Etnogrāfiskais ansamblis "Benislava"

Rugāju novada, Lazdukalna pagasta etnogrāfiskais ansamblis “Benislava”


Katru tautu stipru dara savu sakņu apzināšanās. Arī mums, Latgales ļaudīm, ir jāuzņemas atbildība par savas tautas nemateriālo kultūras mantojumu no sentēvu laikiem. Šo uzdevumu sekmīgi veic arī etnogrāfiskais ansamblis “Benislava”. Etnogrāfiskais ansamblis tika dibināts 1987. gadā. Ansambli jau no pašiem pirmsākumiem vada Regīna Čudarāne. Ansambļa darbības pamatā ir vietējo tautas dziesmu un tradīciju apzināšana, popularizēšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

“Benislavas” etnogrāfiskā ansambļa darbība ir daudzpusīga un daudzveidīga, piedaloties lielajos folkloras pasākumos - starptautiskajos folkloras festivālos “Baltica”, Novadu dienās Rīgā, Latgales senioru dziesmu un deju festivālos un, protams, skatēs. Ansamblis uzstājas pagasta, novada rīkotajos kultūras pasākumos un tiek aicināts uz citiem novadiem.

Sekmīgi tiek izzināts, apkopots un nodots nākamajām paaudzēm Latgales mantojums. Veiksmīgi un radoši tiek iedzīvinātas senās tradīcijas mūsdienu pasākumos un arī ikdienā. Sievas lepojas ar saviem baltajiem tautastērpiem, kuri vienmēr pievērš uzmanību.

Benislavas kolektīva sievas un vīri ir latgaliskās dziesmas glabātāji. Viņiem ir daudz interesantu un Benislavas pusei raksturīgu ganu un kāzu dziesmu, arī ‘’piparoto’’ apdziedāšanas dziesmu. Šo gadu laikā ansamblis, dziesmu pūru ritinot, ir piedalījies gan gadskārtu svētkos, gan godos. Pašmāju pasākumi notiek Lazdukalna saieta namā, kur skatītāji tiek iepazīstināti ar sentēvu dzīves gudrībām, dziesmām, dejām, spēlēm, lai visi kaut mazliet iepazītu latviskās tradīcijas un atrastu tām vietu arī savā dzīvē. Visiem kolektīva dalībniekiem ir tuvi maija dziedājumi pie krustiem.

Benislaviešus tur kopā viņu pašu iekšējā nepieciešamība. Tā ir vēlme ne tikai dziedāt, bet arī būt kopā. Viņi rada ap sevi īpašu gaisotni. Katrs jūt savu piederību, katrs kopīgajam priekam dod savu dzirksti, savu krāsu. Kopā sanākšana ir kā svētku dienas, jo vienmēr līdzi nāk atmiņas par bijušo, piedzīvotā un padarītā izvērtējums. Vēl spilgtākas krāsas dienu ritumā ienes kopīgie braucieni ar dziesmām un jokiem.

Laikam ejot, ir mainījies ansambļa sastāvs, bet nav mazinājusies mīlestība pret dziesmu. Trīsdesmitajā pastāvēšanas gadā dziedātāju skaitā ir Vincentīna Bukša, Andrejs Alfrēds Čakāns, Veronika Janiša, Pēteris Jermacāns, Janīna Lesniece, Ilze Lesniece, Antra Kikuste, Aija Pluša, Ināra Sproģe, Anna Štekele, Iveta Uršuļska, Ivars Vītols, Līga Zizlāne, Rasma Zuša. Ansambļa vadīšanā Regīnai Čudarānei pievienojusies Daiga Jēkabsone. Priekšnesumus skatās visas paaudzes, jo katrs var atrast kaut ko sev – vai nu tas ir kāds interesants dzīves stāsts, vai noderīgs padoms, kaut kas gan sirdij un dvēselei, gan čaklajām rokām, kā arī dzīves pieredzei. Ansambli var uzskatīt par Benislavas kora dziedošo tradīciju turpinātāju.

Etnogrāfiskais ansamblis "Benislava" 0Etnogrāfiskais ansamblis "Benislava" 1Etnogrāfiskais ansamblis "Benislava" 2Etnogrāfiskais ansamblis "Benislava" 3