Eglaines pamatskola

Rugāju novada Eglaines pamatskolā 2012./2013.mācību gadā strādā 17 pedagoģiskie darbinieki, no tiem pieci skolotāji ir skolas absolventi. Visiem strādājošajiem pedagogiem ir augstākā izglītība, sešiem – maģistra grāds.

Skola ir nodrošināta ar kvalificētiem pedagogiem. 2009.gadā Aija Pluša pēc studijām Latvijas Universitātē ieguva speciālās izglītības skolotājas diplomu. Viņa arī veido veiksmīgu sadarbību ar labdarības organizāciju Zviedrijā.

Skolā strādā atbalsta personāls: logopēde Vija Ločmele, speciālās izglītības skolotāja Aija Pluša. Šajā mācību gadā darbu uzsāka psiholoģe Gunta Škapare, speciālā pedagoģe Jolanta Siliņa un asistente Eva Leone. Skolas grāmatu fondu apsaimnieko bibiliotekāre Anita Stalidzāne.

Svešvalodu skolotāja Irīna Krivošejeva bija iesaistījusies Comenius programmā, lai veicinātu savu pedagoģisko attīstību.

Skola sadarbībā ar Rugāju novada vidusskolu iesaistījās Sorosa fonds – Latvija programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektā „Skola kā patvērums un daudzveidīgas izglītības centrs Rugāju novada iedzīvotājiem” – skolotāja Iveta Useniece vadīja apsveikumu gatavošanas darbnīcu. 2012.gadā skola savukārt iesaistīta minētā fonda atbalstītajā projektā „Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei un konkurētspējai”, kuru vada Rugāju novada vidusskola.

Skolotāja Iveta Useniece ir Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās balvas (Goda diploms un piemiņas balva) 2010.gadā laureāte nominācijā „Par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību vispārējā izglītībā”.


NOLIKUMS