Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa ir Rugāju novada pašvaldības struktūrvienība, kas īsteno pašvaldības kompetenci civilstāvokļu aktu reģistrācijas jomā.

Dzimtsarakstu nodaļas kompetence:

  1. Civilstāvokļa aktu (dzimšanas, miršanas, laulības) reģistrācija atbilstoši normatīvajiem aktiem.
  2. Materiālu un atzinumu sagatavošana par civilstāvokļa aktu ierakstu grozīšanu, labošanu, atjaunošanu, anulēšanu un papildināšanu.
  3. Materiālu sagatavošana personas vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietās.
  4. Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību un izrakstu no reģistriem izsniegšana.
  5. Dokumentu un arhīva materiālu (sākot ar 1994.gadu )glabāšana.
  6. Datu apkopošana un to sistemātiska sniegšana Valsts statistikas pārvaldei, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Balvu pasu daļai, Valsts policiaji, LR Tieslietu Konsulārajam departamentam, Rugāju novada pašvaldībai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Balvu nodaļai un citām valsts un pašvaldību institūcijām.
  7. Ģimenes tradīciju popularizēšana Rugāju novadā, organizētot laulību un ģimenes svētku ceremonijas.
  8. Laulības un ģimenes likumdošanas skaidrošana Rugāju novada iedzīvotājiem.
  9. Demogrāfisko datu analīze Rugāju novadā.

Kontaktinformācija

Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāju, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570.

Amats

Vārds

Uzvārds

Tālrunis

Fakss

E-pasta adrese

Nodaļas vadītāja

Liene

Pipure

20219774

64521351

dzimtsaraksti@rugaji.lv

Civilstāvokļa aktu likums

Civillikums.Pirmā daļa.Ģimenes tiesības

Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību

Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums