Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2012.gada 26.janvārī

Sēdes sākums plkst. 14.00

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

2. Par atlikušo elektrības norēķinu karšu piešķiršanu.

3. Par saistošo noteikumu Nr.2/2012 "Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.3/2010 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā"" pieņemšanu.

4. Par grozījumiem Rugāju sociālā dienesta amata vienību sarakstā.

5. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

6. Par maksas noteikšanu par Rugāju sociālās aprūpes centra sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem.

7. Par saistošo noteikumu Nr.3/2012 "Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu" pieņemšanu.

8. Par mēneša algas noteikšanu Rugāju novada vidusskolas direktorei.

9. Par mēneša algas noteikšanu Eglaines pamatskolas direktoram.