Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2012.gada 21.jūnijā plkst.14.00

Sākas plkst. 14.00

Rugāju novada domes 2012.gada 21.jūnija sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:


1. Par Rugāju novada domes Goda raksta piešķiršanu.

2. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un citu pabalstu piešķiršanu.

3. Par pašvaldības zemes nomu.

4. Par kadastra datu labošanu.

5. Par adreses maiņu.

6. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Cipreses".

7. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmumā "Par zemes gabalu iznomāšanu" (protokols Nr.7, 2.§, 1.punkts).

8. Par inženierkomunikāciju turētāju saraksta apstiprināšanu.

9. Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

10. Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2011.gadu apstiprināšanu.

11. Par saistošo noteikumu Nr.7/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" pieņemšanu.

12. Par Rugāju novada izglītojamo 2011./2012. m. g. naudas balvu apjoma apstiprināšanu.

13. Par SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" pamatkapitāla palielināšanu piesaistot privāto investoru.