Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2012.gada 20.decembrī sākums plkst. 09:15

Sākas plkst. 09.15

Rugāju novada domes 2012.gada 20.decembra sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu
piešķiršanu.

2. Par saistošo noteikumu Nr.12/2012 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā”” apstiprināšanu.

3. Par Rugāju sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu.

4. Par zemes nomu.

5. Par nosaukuma piešķiršanu.

6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

7. Par Rugāju novada domes 28.10.2010. lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
(protokols Nr.15, 7& )10. punkta atcelšanu.

8. Par adrešu datu kārtošanu.

9. Par saistošo noteikumu Nr.13/2012 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 “Par Rugāju
novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” apstiprināšanu.

10. Par grozījumiem nolikumā “Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu”.