Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2012.gada 20.septembrī sākums plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2012.gada 20.septembra sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

2. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes vienību apvienošanu.

4. Par projektu atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu grāmatas „Sibīrijas bērni" 2.sējuma tulkošanai un tipogrāfijas izdevumiem.

6. Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas amata vienību un amatalgu sarakstā.

7. Par izlīguma projekta izskatīšanu.