Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2012.gada 19.jūlijā plkst.11.00

Sākas plkst. 11.00

Rugāju novada domes 2012.gada 19.jūlija sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

3. Par platības precizēšanu un apgrūtinājumu apstiprināšanu.

4. Par apgrūtinājumu noteikšanu.

5. Par zemes nomu.

6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

7. Par nosaukuma piešķiršanu.

8. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr.12, 7.§).

9. Par nekustamā īpašuma „Zemzari 1" atsavināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma „Upmalas skola" izsoles rezultātu apstiprināšanu.

11. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei.

12. Par Rugāju Sociālā aprūpes centra rekonstrukciju.