Rugāju novada domes 2012.gada 19.aprīļa sēde

DARBA KĀRTĪBA:

Sākas plkst. 14.00


1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

2. Par zemes gabalu iznomāšanu.

3. Par adrešu datu sakārtošanu.

4. Par Benislavas ciema attīrīšanas iekārtu demontāžu.

5. Par nekustamā īpašuma „Upmalas skola" atsavināšanu.

6. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.

7. Par grozījumiem Rugāju novada domes 16.12.2010. lēmumā „Par Rugāju novada domes Būvvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu" (protokols Nr.17, 16.&).

8. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā.

9. Par saistošo noteikumu Nr.6/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5/2012 "Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu" pieņemšanu.

10. Par saistošo noteikumu Nr.7/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2010 "Par pašvaldības nodevām Rugāju novadā" pieņemšanu.