Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2012.gada 18.oktobrī sākums plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2012.gada 18.oktobra sēdes plānotā

Sākas plkst. 14.00

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

2. Par atteikumu noslēgt zemes nomas līgumu.

3. Par zemes nomu

4. Par zemes vienību apvienošanu.

5. Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālajā projektā "Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs".

6. Par piedalīšanos Vides ministrijas „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" II kārtā.

7. Par valsts budžeta mērķdotācijas 2012.gada 1.septembrim - 30. novembrim sadali izglītībai Rugāju novadā.

8. Par valsts budžeta mērķdotācijas 2012.gada 1.septembrim - 30. novembrim sadali interešu izglītības programmu īstenošanai Rugāju novadā.

9. Par amatalgas noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem 2012.gada 1.septembrī - 30.novembrī.

10. Par saistošo noteikumu Nr.9/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" apstiprināšanu