Rugāju novada domes 2012.gada 17.maija sēde

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

2. Par zemes gabalu iznomāšanu.

3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.

4. Par zemes vienību atdalīšanu.

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Viļumene 1", Rugāju novada Rugāju pagastā.

6. Par nekustamā īpašuma „Blīgznājs" izsoles rezultātu apstiprināšanu.

7. Par nekustamā īpašuma „Sfagni" izsoles rezultātu apstiprināšanu.

8. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.

9. Par finansējuma piešķiršanu bērnu nometnes „Taureņu vasara" bērniem ar īpašām vajadzībām.

10. Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu.

11. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā.

12. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

13. Par izmaiņām Privatizācijas komisijas sastāvā.

14. Par Rugāju novada izglītojamo 2011./2012. m.g. naudas balvu apjoma apstiprināšanu.

15. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.