Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2012.gada 16.novembrī sākums plkst. 10:00

Sākas plkst. 10.00

Rugāju novada domes 2012.gada 16.novembra sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

2. Par nosaukuma piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Henriki”, Rugāju pagastā , Rugāju novadā.

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Bebri”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

5. Par zemes platības precizēšanu.

6. Par saistošo noteikumu Nr.10/2012 “Grozījums saistošajos noteikumos Nr.14/2010 " Par pašvaldības nodevām Rugāju novadā”” apstiprināšanu.

7. Par saistošo noteikumu Nr.11/2012 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 “Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” apstiprināšanu.