Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2012.gada 16.augustā sākums plkst. 12:00

Rugāju novada domes 2012.gada 16.augusta sēdes plānotā
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
3. Par zemes nomu.
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Bebri”, Rugāju pagastā , Rugāju novadā.
5. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta amata vienību sarakstā.
6. Par nekustamā īpašuma „Vilkavas māja” atsavināšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.8/2012 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 “Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” apstiprināšanu.